tie

/ˈtaɪ//taɪ/

معنی: بند، دستمال گردن، کراوات، قید، رابطه، گره، الزام، برابری، ربط، علاقه، زدن، تساوی بستن، گره زدن
معانی دیگر: (با ریسمان یا طناب و غیره) بستن، بندیدن، آگستن، (گره) زدن، همبسته کردن، پیوند دادن، رابطه داشتن، محدود کردن، جلوگیری کردن، کرانبند کردن، گرفتار کردن، (مسابقه و غیره - دارای امتیاز) برابر شدن، مساوی شدن یا کردن یا بودن، ریسمان، نخ (یا هر چیزی که برای بستن به کار می رود)، همبند، تسمه، رسن، همبستگی، (الفت و غیره) رشته، محدودیت، کران بستگی، قید و بند، (معماری) کش، تیراتصالی، (چار چوب زیر شیروانی) تیر همبند، تیرافقی، (مسابقه یا انتخابات و غیره) نتیجه ی مساوی، امتیاز برابر، (عامیانه) به زناشویی در آمدن یا در آوردن، زن و شوهر کردن، کراوات (واژه ی کامل تر: necktie)، کفش بنددار، (موسیقی) خط اتحاد، خط اتصال، (راه آهن) چوب زیر ریل، تراورس

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: ties, tying, tied
(1) تعریف: to fasten, secure, or bind with a cord or string.
مترادف: bind, secure, truss
متضاد: untie
مشابه: attach, band, bond, fasten, lace, lash, moor, rope, strap, tether

(2) تعریف: to fasten by pulling together the sides or parts of and knotting with a string.
مترادف: knot
متضاد: untie
مشابه: fasten, lace, lash

- I tied my shoe.
[ترجمه نازنین عسکری ] ( بند ) کفشم را گره زدم
|
[ترجمه کاترین] بندهای کفشم را گره زدم
|
[ترجمه ] من بند های کفش هایم را گره زدم.
|
[ترجمه گوگل] بند کفشم را بستم
[ترجمه ترگمان] کفش هام رو بستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to form (a bow or knot) by looping and pulling a string or cord.
مترادف: knot
متضاد: untie

(4) تعریف: to bind or restrict to a particular situation or activity.
مترادف: bind, oblige, restrict
مشابه: attach, bond, confine, constrain, join, limit, link, marry, obligate, restrain, unite

- Her loyalty ties her to the family.
[ترجمه reza] وفاداری او , او را به خانواده اش متعهد ( گره ) کرده است.
|
[ترجمه زینب سرآمد] وفاداریش او را به خانواده گره می زند.
|
[ترجمه گوگل] وفاداری او را به خانواده پیوند می دهد
[ترجمه ترگمان] وفاداری اون به خانواده اش ربط داره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: to make (the score) even, as in a contest.
مشابه: even, match
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to form a connection or bond.
مترادف: connect, link
مشابه: associate, bond, unite, yoke

(2) تعریف: to make or be equal scores in a contest.

(3) تعریف: to be attached or secured with a string or cord.
مشابه: fasten
اسم ( noun )
(1) تعریف: a rope, cord, or other means of tying something.
مترادف: cord, string
مشابه: attachment, band, bind, bond, cordon, fastener, lace, ligature, line, ribbon, rope, thong

(2) تعریف: something that brings people or things together; bond; connection.
مترادف: bond, link
مشابه: affiliation, attachment, connection, liaison, relation, relationship

(3) تعریف: a strip of cloth wrapped around the neck and tied in a knot in front; necktie.
مترادف: cravat, necktie
مشابه: ascot, bow tie

(4) تعریف: a knot or bow, esp. a decorative one.
مترادف: bow
مشابه: knot

(5) تعریف: equality of scores between competitors.
مشابه: draw

(6) تعریف: a competition in which the final score is the same for each side.
مترادف: draw
مشابه: dead heat, stalemate, standoff

(7) تعریف: one of the crosspieces that connects the set of parallel rails of a railroad track.
مشابه: brace, crossbeam, crosspiece

جمله های نمونه

1. tie beam
تیر کش

2. tie the string twice so that it doesn't open
ریسمان را دوبار گره بزن تا باز نشود.

3. tie down
محدود کردن،پابند کردن،گرفتار کردن

4. tie in
1- پیوند داشتن،رابطه داشتن،بستگی داشتن 2- هماهنگ بودن (با)،جور بودن

5. tie into
(امریکا - عامیانه) به شدت مورد حمله قرار دادن،سخت تاختن (بر)

6. tie off
1- (طناب یا ریسمان و غیره) سفت گره زدن یا بستن،سفت کردن 2- بند آوردن

7. tie one on
(امریکا- خودمانی) مست شدن،پاتیل شدن

8. tie the knot
(عامیانه) ازدواج کردن

9. tie up
1- (محکم) بستن 2- (محکم) گره زدن 3- (با ریسمان - محکم) پیچیدن 4- (قایق و کشتی و غیره) به تیر ساحلی بستن،مهار کردن 5-جلوگیری کردن،دست و بال کسی را بستن،گرفتار کردن 6- (ابزار و غیره) مشغول کردن یا بودن،مورد استعمال قرار دادن

10. his tie was awry
کراوات او کج بود.

11. this tie does not suit your jacket
این کراوات به کت شما نمی خورد.

12. to tie a knot
گره زدن

13. to tie one's necktie
کراوات خود را گره زدن (یا بستن)

14. to tie someone's hands
دستان کسی را بستن

15. to tie up the package
بسته را خوب بستن

16. a black-and-white tie
کراوات سفید و سیاه

17. can you tie your own shoestrings?
آیا می توانی بند کفش های خود را گره بزنی ؟

18. break a tie
(در مسابقات و غیره) مسابقه یا امتیاز مساوی را به نفع خود تغییر دادن،برابری را به سود خود به هم زدن

19. he wears a tie only on special occasions
او فقط در مواقع بخصوصی کراوات می زند.

20. to choose a tie
کراوات انتخاب کردن

21. finally they decided to tie the knot
بالاخره تصمیم به ازدواج گرفتند.

22. he fidgeted with his tie and waited nervously
او به کراوات خود ور می رفت و با دلواپسی در انتظار بود.

23. he never used the tie which i gave him
کراواتی را که به او داده بودم هرگز نزد.

24. if you like my tie better, i am willing to make a trade with you
اگر از کراوات من بیشتر خوشت می آید حاضرم با مال تو معاوضه کنم.

25. a grease spot on my tie
لکه ی چربی بر کراوات من

26. he was sporting a loud tie
یک کراوات جلف زده بود.

27. the game ended in a tie
بازی با نتیجه ی مساوی به پایان رسید.

28. he matched the color of his tie and his shirt
رنگ کراواتش را با پیراهنش جور کرد.

29. as soon as she saw my red tie she began to fume
تا کراوات قرمز مرا دید از کوره در رفت.

30. his hair was a mess and his tie was askew
مویش پریشان و کراواتش یک وری بود.

31. the mouth of the sack was closed by a tie
دهانه ی کیسه (سر کیسه) با بند بسته شده بود.

مترادف ها

بند (اسم)
fit, article, articulation, joint, link, bind, bond, clause, provision, snare, segment, levee, facet, hinge, line, dyke, dike, paragraph, dam, wristband, tie, frenum, clamp, binder, sling, fastening, manacle, weir, canto, ligation, commissure, ligature, noose, facia, fascia, funiculus, joggle, holdback, holdfast, internode, ligament, proviso, stanza, trawl

دستمال گردن (اسم)
ascot, handkerchief, neckerchief, shawl, tie

کراوات (اسم)
tie, ascot tie, necktie, cravat, overlay

قید (اسم)
qualification, trouble, assurance, stipulation, bond, provision, shackle, clog, fetter, tie, constraint, reservation, rocker, hamper, bridle, manacle, care for, encumbrance, modality, proviso

رابطه (اسم)
connection, linkage, bond, tie, relation, respect, relevance, nexus, dash, relevancy, connexion, liaison, contingence

گره (اسم)
knot, loop, lump, tie, clue, clew, knob, burr, snag, ganglion, parcel, node, snarl, knurl, nodus, tanglement

الزام (اسم)
commitment, tie, requirement, committal

برابری (اسم)
comparison, conformation, equality, parity, equalization, par, tie, homology, equation, parallelism, oneness

ربط (اسم)
connection, junction, juncture, conjunction, correlation, concern, tie, relevance, contiguity, relevancy, connexion, rapport

علاقه (اسم)
attachment, affection, interest, sympathy, concern, fondness, penchant, tie, estate, relation, tenure, communication

زدن (فعل)
cut off, cut, attain, get, strike, stroke, hit, play, touch, bop, lop, sound, haze, amputate, beat, slap, put on, tie, fly, clobber, slat, belt, whack, drub, mallet, chap, throb, imprint, knock, pummel, bruise, pulsate, spray, bunt, pop, frap, smite, nail, clout, poke, ding, shoot, pound, inject, lam, thwack, snip

تساوی بستن (فعل)
tie

گره زدن (فعل)
knot, loop, truss, tie, ruffle, cadge, knit, twitch, snick, twitch grass

تخصصی

[عمران و معماری] تنگ - کش - کلاف - مهار - شناژ
[زمین شناسی] کلاف، شناژ
[نساجی] گره زدن - گره - زه کشی در صفحه آرکاد ژاکارد - کراوات - کربات
[ریاضیات] همرتبه، برابر، مساوی، شرط

انگلیسی به انگلیسی

• necktie; rope, cord; link, connection; equal score in a game
bind, fasten with a rope or cord
if you tie one thing to another, you fasten it to the other thing using string or rope.
if you tie a piece of string round something or tie something with string, you put string round it and fasten the ends together in a knot or bow.
when you tie your shoelaces, you fasten the ends together in a bow.
a tie is a long, narrow piece of cloth worn under someone's shirt collar and tied in a knot at the front.
a tie is also a long, narrow piece of cloth, plastic, or wire that is used to attach one thing to another, or to close or fasten something.
something that is tied to something else is closely linked to it.
ties are the connections you have with people or a place.
if you tie with someone in a competition or a game, you have the same number of points or the same degree of success. verb here but can also be used as a count noun. e.g. in the event of a tie, the winner will be the contestant who took the shortest time.
in sport, a tie is a match that is played as part of a competition. the losers of the match are eliminated and the winners continue into the next round.
see also tied.
a person or thing that ties you down restricts your freedom, for example by making you live, behave, or act in a particular way.
an idea or fact that ties in with something else fits in with it or agrees with it.
when you tie something up, you fasten string or rope round it so that it is secure.
if you tie up an animal, you fasten it to a fixed object with a piece of rope so that it cannot run away.
when you tie up your shoelaces, you fasten them in a bow.
if someone ties you up, they fasten ropes around you so that you cannot escape.
something that is tied up with something else is closely linked with it.
to tie something up also means to use it in some way, with the result that it is not available for other people or other purposes.

پیشنهاد کاربران

دوستان اشتبه نکنید درستش دراز اویز زینتی هستش ☺
برای بیان مساوی کردن در مسابقات هم استفاده می شود
Spain tied with Brazil 2 - 2
بند، گره زدن، کراوات
مثال: He wore a silk tie with his suit.
او یک کراوات ابریشمی با کت و شلوارش پوشید.
🔴کراوات
⚫دستمال گردن
🔴بستن
. . .
کراوات ، دستمال گردن، بستن، گره زدن، متصل کردن، مهار کردن، مهار، ملزم کردن، مساوی، کش، بند پارچه ای جلیقه نجات، اتحاد، بند، قید، الزام، علاقه، رابطه، برابری، تساوی، علوم مهندسی: گره، عمران: عضو تحمل کننده
...
[مشاهده متن کامل]
کشش، معماری: تیر اتصالی، قانون فقه: برابر شدن، ورزش: مسابقه بین دو تیم، بالا انداختن توپ، علوم نظامی: وابستگی

در زبان باستانی لری واژه کهن وآریایی �تاوtao� به معنی پیچ وتاب، گره، پیچیدن وگره خوردن، گره زدن، با نخ، ریسمان وطناب و. . . بستن، بندیدن وبست و. . . است. این واژه نیز مانند بسیاری از واژگان دیگر وارد زبانهای
...
[مشاهده متن کامل]
اروپایی ( انگلیسی، . . . ) شده وبه صورت�تایtie� در زبان انگلیسی به کار میرود. ( واژهtieعلاوه بر معانی بالا، معانی دیگری مثل، قیدوبند، ربط ورابطه، تساوی بستن، کفش بنددار، کراوات، و. . . داردکه باهم مرتبط هستند. ) . لازم به ذکر است که �تاوtao� در زبان لری بیش از 10معنی مختلف دارد که ذکر آنها خارج از موضوع است. کاربرد�تاوtao� در لری: بیزحمت تاو ای شلنگه وا کو یعنی لطفا این گره، پیچ وتاب این شلنگ را باز کن. و همچنین تاو > تاب در فارسی تبدیل میشود یعنی تبدیل رایج واو به ب. مثل در لری واوستایی�خاو > خواب در فارسی تبدیل میشود.

کراوات
دستمال گردن، بستن، گره زدن، متصل کردن، مهار کردن، مهار، ملزم کردن، مساوی، کش، بند پارچه ای جلیقه نجات، اتحاد، بند، قید، الزام، علاقه، رابطه، برابری، تساوی، علوم مهندسی: گره، عمران: عضو تحمل کننده کشش، معماری: تیر اتصالی، قانون فقه: برابر شدن، ورزش: مسابقه بین دو تیم، بالا انداختن توپ، علوم نظامی: وابستگی
...
[مشاهده متن کامل]

۱ _ گره ، بند
۲ _ کراوات
I wear a shirt and tie at work
۳ _ گره زدن
They tied him to a tree and beat him up
۴ _ مساوی کردن ، تساوی کردن
The team still has a chance to tie
۵ _ رابطه یا ارتباط قوی
...
[مشاهده متن کامل]

He was not ready to accept the ties of family life
💢
tie = کروات
bow tie = پاپیون

tie 5 ( n ) =a curved line written over two notes of the same pitch to show that they are to be played or sung as one note
tie
tie 4 ( n ) =one of the heavy pieces of wood or concrete on which the rails on a railroad track are laid
tie
tie 3 ( n ) =a strong connection between people or organizations, e. g. family ties. emotional ties. the ties of friendship.
tie
tie 2 ( n ) =a piece of string or wire used for fastening or tying sth, e. g. ties for closing plastic bags.
tie
tie 1 ( n ) ( taɪ ) ( also neck‧tie ) =a long narrow piece of cloth worn around the neck, especially by men, with a knot in front, e. g. a coat and tie. tie clip ( n ) ( taɪ klɪp )
tie
tie: بستن، گره زدن
sometimes it related to sport:
spain tied with Brazil 2_2
مساوی شدن تو مسابقه
بستن ( بند کفش، قراداد )
منعقد کردن
بعضی مواقع به معنی کروات و بعضی اوقات به معنی بستن ، گره زدن ، پیوند زدن و. .
بند ، گره
دراز آویز زینتی
کراوات، نوار پارچه ای که مردان دور گردن گره میزنند
واژه دراز آویز زینتی بجای کروات ساخته دست مردم است برای تمسخر زبان فارسی و ربطی به فرهنگستان ندارد. همینطور واژه هایی مانند کش لقمه و رایانک مالشی.
پیشنهاد من:
کروان ( از کریو: گریبان، کریبان، گریب، گریو، جریب پسوند مصدرساز "ان" )
گریبند ( از گریب بند )
( دامپزشکی ) قفل کردن سگ نر و ماده در زمان جفتگیری
To keep something in place with string or rope
منوط کردن
ارتباطی
tie ( ورزش )
واژه مصوب: تساوی
تعریف: وضعیتی که در آن هر دو طرف مسابقه یا بازی نتیجۀ یکسان کسب کرده اند
بِشیدَن.
کراوات=Tie
particles of different ties
ذراتی از گروه های متفاوت و غیر یکسان
تنگ ( خاموت ستون )
گِرِهیدن/گِرِستَن
م. ث
این ۲ تا نخ ر بهم بِگِرهون.

tie :گره
tied :گره زدن
فعل:
ارتباط دادن,
مربوط کردن،
ربط دادن
To link
To connect
verb
ربط/ارتباط دادن،
مربوط کردن/دانستن
( relate= )
1 ) Is the allergy tied to dairy products, for example?
2 ) Can you tie his behaviour up with anything that's happened recently?
3 ) The Republicans are trying to tie the funding up with this bill
...
[مشاهده متن کامل]

برابر بودن/تمام کردن
( امتیاز/نمره در مسابقه و رقابت )
1 ) Jane and I tied ( for first place ) in the spelling test
2 ) We tied with a team from the south in the championships
noun
[plural]
رشته های مودت،
پیوند ( فرهنگی و غیره ) ،
روابط ( بازرگانی و غیره ) ،
همبستگی ( های اقتصادی و سیاسی و غیره )
1 ) Family ties are weaker if you move a long way away
2 ) I no longer feel any ties with my home town
3 ) He urged governments worldwide to break diplomatic ties with the new regime
4 ) They're a worrying political party because of their close ties with terrorist groups
5 ) We must grasp every opportunity to strengthen economic ties with other countries
6 ) He believes that Europe must create closer ties or it will perish
7 ) The company has severed its ties with its previous partners
8 ) The organization's aim is to strengthen the cultural ties between Britain and Germany
9 ) ties with sb/sth
He makes no apologies for his ties with the failed bank
10 ) The two leading bidders have close ties with American media groups
11 ) break/cut/sever ties
One of the world's biggest hotel operators severed its ties with the popular travel website
12 ) diplomatic/economic/political ties
The president urged governments worldwide to break diplomatic ties with the oppressive regime
[singular]
1 ) a tie to the past
2 ) Gray had close ties with other powerful politicians
3 ) He is a businessman and developer with strong ties to Beijing
امتیاز/نمره برابر ( کسب کردن در مسابقات و امتحانات )
( verb )
1 ) Jane and I tied ( for first place ) in the spelling test
2 ) We tied with a team from the south in the championships
3 ) The score is tied ( up ) at 3 to 3
4 ) tie for first/second/last, etc. place Frederick and Fairfax counties each reported 4. 2% job growth, tying for 18th place in the US as a whole
5 ) tie the score/record
The temperature in the afternoon hit 97 degrees, tying the record for June 2
( noun )
1 ) It's a tie for first place
2 ) They have changed the scoring system because there have been too many ties
گره زدن/خوردن
( fasten= )
1 ) Could you tie this piece of string for me?
2 ) This skirt ties at the waist
3 ) She tied the ribbon tightly in a bow/knot
4 ) I tie my hair back when it's hot
5 ) Tie ( up ) your shoelaces, or you'll trip over them
6 ) We tied balloons and streamers to the ceiling ready for the party
7 ) A sailor threw a rope ashore and we tied the boat to a post
8 ) She wrapped the present and tied it with ribbon
9 ) With his feet tied together he could only move in little hops
10 ) Where's the cord that ties back the curtains?
11 ) This dress ties at the back
12 ) She tied the ribbon in a bow/knot
13 ) tie sth to sth
We now have the option of tying funding to environmental conditions
14 ) Pay and promotions in the organization are tied to performance
( مجازا )
اجبار کردن کسی به ماندن در جایی/مکانی
( بخاطر وجود شرایط خاص )
1 ) tie sb to sth
Many of the bank's employees were tied to their jobs because they were worried about losing their pension schemes
2 ) I felt tied to the job while I had a mortgage to pay
3 ) Her job ties her to the east coast
کراوات
1 ) He always wears a jacket and tie to work
2 ) Most evenings there's a party and the dress code is strict - black tie only
3 ) He loosened his tie
4 ) He wasn't wearing a tie and his shirt was open at the neck
5 ) Do you suppose it would be offending against good taste to wear a patterned tie with my striped shirt?
6 ) Giulio was looking quite presentable in a suit and tie
7 ) a silk tie
8 ) Men are expected to wear a suit and tie in the office

معنی: بند، دستمال گردن، کراوات، قید، رابطه، گره، الزام، برابری، ربط، علاقه، زدن، تساوی بستن، گره زدن
1. گره زدن
2. رابطه قوی بین مردم، گروه ها و کشورها
Be tie to something
وابسته بودن به چیزی
The agricultural family is likely to be extended and tied to a piece of land
با کش یا ریسمان بستن
Tie your hair up:موهاتو با کش ببند
پشتوانه
مساوی
مساوی شدن
کراوات
Hands tied : دستان گره خورده
رابط
رابطه
Ties: روابط
گره زدن
کراوات
کراوات
گره زدن
مساوی شده ( در مسابقات )
مساوی شدن در مسابقه
گره زدن
مساوی شدن ( در مسابقات ورزشی )
کروات
روابط ، مناسبات ، پیوند
کراوات مخصوص مدارس
ارتباط دادن
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٥٤)

بپرس