امتیاز‌های نویدرضا

بازدید
١٣
امتیاز کل
٢,٦٨٨
کل مدال ها
٥٥
طلا
٠
نقره
٢٦
برنز
٢٩
٢٧١
×
١٠
=
٢,٧١٠
١١
×
=
-٢٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٦٨٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٧١
×
١٠
=
٢,٧١٠
١١
×
=
-٢٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٦٨٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠