برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ناصر خسروی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پایا برابر constant

const کوتاه شدای constant است که در برنامه نویسی یک کلید‌واژه است برای تعریف داده‌ های که هیچگاه تغییر نمی‌کند. در زبان ج ...
١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

2 همدارگرایی برابر کمُنیسم.

Communism از common می‌آید به مانَک(معنی) مشترک، کمُنیسم یا عمدا گرایی باوریست برای اداره کشور که همه چیز را متعلق ب ...
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

3 هستومند: آنچه که دارای هست باشد.

این برابر را در گروه پارسی‌انجمن و کتاب ارغنون استاد ادیب سلطانی دیدم.
١٤٠٠/٠٣/١٦
|

4 تنهازی: کسی یا چیزی که به تنهایی زندگی میکند. ١٤٠٠/٠٣/١٤
|

5 آهَنجِش تنها اسم مصدر آهَنجیدن است از بُنِ آهَنج که در انگلیسی abstraction در عربی انتزاع می‌گویند. به پردازش یا فراروند آهنجیده کردن آهنجش می‌گویند ... ١٤٠٠/٠٣/١٤
|

6 آهَنجیده برابر abstract است از بُنِ آهنج با اسم مصدر آهَنجِش. پادچِم (معنی مخالف) آن concrete است.

هر چیزی که تنها بتواند در ذهن وجود داشته ب ...
١٤٠٠/٠٣/١٤
|

7 بالستیک : پرتابیک
توضیح: آنچه که مربوط به پرتاب یا فن پرتاب شود مانند موشک های بالاستیک

این واژه از ballista و ic درست شده که ballista به ...
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

8 فَرگَرد: بخشی ازکتاب، فصل

در کتاب اُرگانون (منطق ارسطو) برگردان میر شمس الدین ادیب سلطانی فرگرد در برابر فصل (عربی) و chapter به کار رفته است.
١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

9 Like برابر فارسی‌اش: پسند، مانند، سان، شبیه، دوست داشتن، خوش آمدن است.
Like امروزه در شبکه های همگانی یا اجتماعی پرکاربرد شدِ است و در این برنام ...
١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

10 روزآمد واژه تصویب شده فرهنگستان برای update است که مردم بیشتر بروزرسانی را به کار میگیرند.

نمونه روزآمد یا بروزرسانی در گوشی‌های هوشمند همون u ...
١٤٠٠/٠٢/٠١
|

11 نِژاده
کسی یا چیزی که پاک از هرگونه ناخالصی باشد
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

12 داتار یا دادار، این واژه پهلوی اوستایی است به معنی خالق، آفریدگار، بخشنده، زاینده که می‌توان به جای نویسنده، مولف یا خالق استفاده کرد.
این واژه هن ...
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

13 نُمار یا نُمارِش به چَم (معنی) ایما، اشاره است.
نمونه
بهرام به سیاوش اشاره کرد.
بهرام به سیاوش نُمارِش کرد.

گویا نُمارِش از نمودن میآ ...
١٤٠٠/٠١/١٨
|

14 ضمیر برابر فَرانام، نهانه، نام‌واره
اشاره برابر نُمارِش

برای ضمیر شخصی از فَرانام نُمارِش بهره می‌برم
١٤٠٠/٠١/١٨
|

15 اگر در جایگاه واژه بیاید:
گَر کوتاه شده اگر است.

اگر پسوند باشد:
پسوندیست برای کننده ساز (اسم فاعل) به مانند:
آهن‌گر، زرگر، عشوه‌گر، ...
١٤٠٠/٠١/١٧
|

16 پَسنوندیست که چِم‌های(معنی) گوناگونی دارد ولی بیشتر برای گروه بندی به کار می‌رود
برای تکرار:
دَه‌گان بیست‌گان سی‌گان سدگان هزارگان

برای ...
١٤٠٠/٠١/١٧
|

17 توضیح:
undo: باعث خنثی شدنِ آخرین فرمانِ اجراشده می‌شود
redo: باعث تکرار آخرین فرمان اجراشده می‌شود

برابرهای فارسی:
undo برابر "ناان ...
١٤٠٠/٠١/١١
|

18 توضیح:
redo: باعث تکرار آخرین فرمان اجراشده می‌شود
undo: باعث خنثی شدنِ آخرین فرمانِ اجراشده می‌شود

برابرهای فارسی:
undo برابر "ناان ...
١٤٠٠/٠١/١١
|

19 زمانی که در جایگاه پیشوند استفاده شود به معنی دوباره است مانند: بازخوانی، بازگفتن، بازطراحی، بازسازی، بازآیی...

زمانی که در جایگاه پسوند استفا ...
١٤٠٠/٠١/٠٨
|

20 کَسری که در حسابداری استفاده می‌شود برابر با �کاستی� است

کسرا برابر با شاه
١٤٠٠/٠١/٠٧
|

21 دوست‌دار، شورمند.

من مشتاق دیدار شمام.
من دوست‌دار دیدار شمام.
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

22 بی شک، صددرصد

نمونه:
رضا حتما سرکار میای؟
رضا صددرصد سرکار میای؟
رضا بی شک سرکار میای؟
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

23 �کالانما�، �کارنما�
پ ن:
catalog دفترچه یا پرونده ای (file) است که درآن کالاها یا کارهای یک شرکت نمایش داده می‌شود یعنی فهرستی از کالا ها.
ر ...
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

24 �کالانما�، �کارنما�
پ ن:
catalog دفترچه یا پرونده (file) است که درآن کالاها یا کارهای یک شرکت نمایش داده می‌شود یعنی فهرستی از کالا ها.
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

25 �کالانما�، �کارنما�
پ ن:
catalog دفترچه یا پرونده ای (file) است که درآن کالاها یا کارهای یک شرکت نمایش داده می‌شود یعنی فهرستی از کالا ها.
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

26 برابر واژه format قالب است که
�قالب� معرب شده کالِب است که واژه ایست فارسی، همچنین از �ریخت� نیز می‌توان بهره برد.
نمونه "دوستت چه خوش ری ...
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

27 �قالب� معرب شده کالِب است که واژه ایست فارسی همچنین از �ریخت� نیز می‌توان بهره برد.
نمونه "دوستت چه خوش ریختِ" یعنی دوست چه خوش هیکل، چه خوش چه ...
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

28 �رزم‌نامه� در زمینه نظامی ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

29 در زمینه نظامی:
پایور برابر با نیروی نظامی غیروظیفه (کارکنان ثابت)
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

30 بازبینه

چک لیست به فهرستی از کارها یا پیش نیازها که باید قبل از انجام کاری، بررسی و بازبینی شوند گفته می‌شود.

کاربرگ یا فهرست‌کار برابر ...
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

31 مستقیم = راست، سرراست
غیر مستقیم = ناراست، ناسرراست
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

32 تارگان = شبکه ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

33 تارگان ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

34 Handle به معنی رسیدگی یا مدیریت که گاه با process در جمله ها جابجا می‌شود.
از پردازش نیز می‌توان بهره برد زیرا به معنی رسیدگی و انجام دادن است.
١٣٩٩/١٢/١٥
|

35 روزآمد، به روز، بهنگام، امروزی، نوین ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

36 به روز، بهنگام، امروزی ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

37 بازکردن، گُشودن
که وارنه آن بستن، قفل کردن است.
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

38 تَکال به معنی یگانه، یکتا،تک، منفرد، یک‌‌دانه، هر چیزی که یکی باشد ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

39 به فارسی: آماد، آمایش، تدارکات (عربی)

فرهنگستان برای logistics �آماد� را تصویب کرده و تعریف آماد:
علم طرح‌ریزی و جابه‌جایی و نگهداری نیروها ...
١٣٩٩/١٢/٠١
|

40 با این وجود ١٣٩٩/١١/٢٩
|

41 پِی‌رنگ (پشنهاد علی ولی زاده)

پی‌رنگ(theme) با سایاگ یا سیاق (style) نباید اشتباه گرفته شود، پی‌رنگ داری مفهومی بنیادی ترُ کلی‌تر است.
شم ...
١٣٩٩/١١/٢٧
|

42 واژه ایست که در زمینه طراحی استفاده می‌شود.
نمونه: �سایاگ� پوشش رضا هیپ‌هاپ، �سایاگ� مریم مذهبی، �سایاگ� بهرام متالِ
١٣٩٩/١١/٢٧
|

43 معنی کلی: سبک، شیوه، روش، طریقت، ریخت، سلیقه
در زمینه طراحی: سایاگ ، سیاق
نمونه: �استایل� لباس رضا هیپ‌هاپی، �استایل� مریم مذهبی، �استایل� بهرا ...
١٣٩٩/١١/٢٧
|

44 وشتیدن = رقصیدن
وشت = رقص
١٣٩٩/١١/١٢
|

45 التماس کردن، خواهش کردن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

46 گلوگاه ١٣٩٩/١١/٠٣
|

47 روزآمد، بهنگام، امروزی، ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

48 بازتدوین، بازسازی
برای remaster بازتدوین
برای remake بازسازی
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

49 واپرسی ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

50 فراز به معنی بالا و اوج هست

فرازُ فُرود
صعودُ نزول
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|