ناصر خسروی

ناصر خسروی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهabstract noun٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥آهنجیده نامگزارش
0 | 0
روله٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥روله: فرزند کوچک ولی همچنین برای اشاره به فرزند عزیزی نیز به کار می رود. این واژه با آمیختن رود و پسوند اوله ساخته شده که کوچک ساز است به مانند گلو ... گزارش
0 | 1
segregation٢١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤سَوایِش: عمل جدا کردن سَواییدن: فعل جدا کردنگزارش
0 | 0
شوا٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤شَوا: شدنی نمونه: آزمون شَواگزارش
0 | 0
origami٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤٢٤کاغذتا، کاغذپیچ به هنرِ �تا� کردن یا درست کردن شکلی ( دیسه ی ) با کاغذ را اُریگامی گویند که واژیست ژاپنی به معنی تا کردن کاغذ. هنگامی که خردسال ... گزارش
0 | 0
able٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠به معنی توانا یا توانایی چیزی را داشتن زمانی که در جایگاه پسوند بیاید می توان آن را به شکل زیر ترجمه کنیم. برای نمونه: trackable دنبال پذیر، دنبال ... گزارش
0 | 0
level down٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤level down: تراز ( سطح ) چیزی را پایین تر آوردن به فارسی: کِهتراز، فروتراز level up: تراز ( سطح ) چیزی را بالاتر آوردن به فارسی: مِهتراز، بِهتراز، ... گزارش
0 | 0
level up٠١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤level up: تراز ( سطح ) چیزی را بالاتر آوردن به فارسی: مِهتراز، بِهتراز، فرازتراز level down: تراز ( سطح ) چیزی را پایین تر آوردن به فارسی: کِهتراز ... گزارش
0 | 0
استیکر٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤اِستیکر: چَسبونَک، چسبنده، چَسبال اِموجی: شکلک، وینوات استیکر در برنامه های پیام رسان: نمادهای ایستا ( ثابت ) یا پویایی اَستند که برای بیان احساسات ... گزارش
2 | 0
sticker٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤اِستیکر: چَسبونَک، چسبنده، چَسبال اِموجی: شکلک، وینوات استیکر در برنامه های پیام رسان: نمادهای ایستا ( ثابت ) یا پویایی اَستند که برای بیان احساسات ... گزارش
0 | 0
emoji٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤اِموجی: شکلک، وینوات اِستیکر: چَسبونَک، چسبنده، چَسبال معنی و کارکردِ اِموجی: ​واژه ی است ژاپنی به معنی تصویر نویسه، اموجی در اصل نویسه ای ( حرف ) ا ... گزارش
0 | 0
translucent١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٢تَراتاب: به چونا یا کیفیت یک ماده که امکان اجازه عبور نور را می دهد. چونا: چگونگی، کیفیت تراتاب پیشنهاد دکتر ملایری است.گزارش
0 | 0
form٠٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩form واژه ایست لاتین - فرانسوی به معنی قالب[کالب] یا به روشی که یک چیز پدیدار است. برابر فارسی: دیس، کالب، قالب است که بهتر است از دیس استفاده کنیم ... گزارش
5 | 0
automatic٠٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩چیزی که دارای ویژگی خود کار بودن باشد. پیشنهاد من: خودکاریک ایک یا ic پسوندیست ایرانی برای دارای ویژگی کردن فعل که در انگلیسی همین کاربرد را دارد. ... گزارش
5 | 0
fix٠٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩چیزی را ایستاندن یا ثابت کردن یا تعمیر کردن بَرجا: fix برجادَن: fixing برجایِش، برجایدن: fixation برجایده ( برجا شده ) : fixed برجاگَر: fixtureگزارش
7 | 0
اریگامی٠٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤کاغذتا، کاغذپیچ به هنرِ �تا� کردن یا درست کردن شکلی ( دیسه ی ) با کاغذ را اُریگامی گویند که واژیست ژاپنی به معنی تا کردن کاغذ. هنگامی که خردسال بو ... گزارش
2 | 0
لف٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠در بروجردی لُف lof به معنی: شبیه، دوقلوگزارش
2 | 0
fragile١١:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٦fragile: صفتی است به معنی دارای ویژگی به آسانی شکستن. پیشنهاد من: زودشکن یا زودشکنیک. پادواژه fragile واژه sturdy است به معنی دیرشکن. دوستان دقت ... گزارش
5 | 0
dreamt٠٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٠فعل گذشته dream Dreamt برابر dreamed نمونه: I dreamt about my mother فارسی: مادرمُ در خواب دیدِام ، درباره مادرم خواب دیده امگزارش
5 | 0
murder١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨درباره ریشه این واژه: این واژه از پوروا آلمانی murthran گرفته شده و در سانسکریت mar� و جالبه در پهلوی ( فارسی میانه ) murtan که امروزه در فارسی مردن ... گزارش
18 | 0
پریروز١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨پریروز ، پریر : دو روز گذشته پریر در پهلوی و در هرمزگان دیدم پریروز را در لری دیدم در لاتین یک واژه هست paria که در انگلیسی pair به معنی دو تا چیز ... گزارش
0 | 0
چک١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨چِک به معنی حواله در زمینه بانکی واژیست فارسی. فردوسی شاهنامه: به قیصر سپارم همه یک به یک/ ازاین پس نبشته فرستیم و چِک چَک به معنی سیلی زدن.گزارش
0 | 0
infix١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥در زبان های برنامه سازی و ریاضی دروند: infix پسوند: postfix پیشوند: prefixگزارش
2 | 0
graphic١٢:١١ - ١٤٠٠/٠٦/١٤نگاریک نمونه: عکسبرداریک: photographic زمین نگاریک : geographic توضیح: گرافیکُس واژیست یونایی که در انگلیسی وارد شده و پسوند �ایک: را دریافت کرده ... گزارش
0 | 0
transparent١١:١١ - ١٤٠٠/٠٦/١٤ترانما : transparent تراتاب : translucent پیشنهاد دکتر حیدرملایریگزارش
2 | 0
ریف١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١٢ریف کردن در لری بروجردی: میوه را تکه تکه یا ردیف ردیف کردن می گویند شاید این واژه در زبان ها و گویش های ایرانی دیگر هم این کاربرد را داشته باشد. وا ... گزارش
0 | 0
era١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩زمانه: فاصله طولانی و بلند زمانی از تاریخ نمونه: زمانه مسیحیت از زادمان حضرت عیسی آغاز شد. با سقوط کمونیسم ( هَمدارگرایی ) زمانه ی نوینی آمد. ما د ... گزارش
2 | 0
web site٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣١تارگاه برابر website تارنما برابر webviewگزارش
2 | 1
recycler١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢بازیافتگر - بازچرخِگر چیزی یا کسی که عملیات بازیافت را می انجامد. نمونه: دستگاه بازیافتگر دیگر پلاستیک ها را خوب جدا نمی کند.گزارش
2 | 0
refresh١١:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٨نوسازی، تازِسازی توضیح بیشتر: refresh از دو بخش re =باز و fresh=تازه درست شده به معنی بازتازه که به نگرمن نوسازی یا تازِسازی گویاترُ مناسب تر است. ... گزارش
5 | 0
verification٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦درستی آزمایی، درستی سنجی : verification راستی آزمایی، راستی سنجی : validationگزارش
5 | 1
نظریه پرداز١٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠نگره پردازگزارش
0 | 0
podcast٠٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦آواپخش من آواپخش را می پسندم زیبا، کوتاه و رسا است. چرا پادپخش خوب نیست، پاد پیشوند باستانی فارسی است به معنی ضد است برابر anti در انگلیسی، این پیش ... گزارش
7 | 0
تایمر١٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥زمان سنجگزارش
0 | 0
ID١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٦شناسه برابر Identification است id یا ID کوته نوشت Identification - Identity است که به عنوان شناسه گر یک چیز یا کَسی به کار می رود که در دانش رایانه ... گزارش
7 | 0
const١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨پایا برابر constant const کوتاه شدای constant است که در برنامه نویسی یک کلید واژه است برای تعریف داده های که هیچگاه تغییر نمی کند. در زبان جاوا و c ... گزارش
7 | 0
communism١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١همدارگرایی برابر کمُنیسم. Communism از common ( مشترک ) می آید به معنی اشتراک گرایی، کمُنیسم یا همدار گرایی باوریست برای اداره کشور که همه چیز را م ... گزارش
2 | 0
موجود١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦هستومند: آنچه که دارای هست باشد. این واژه برابر existent در انگلیسی است نمونه: تمام هستومند ها دنیا را با چشم آدم نمی توان دید، باید از تلسکوپ استف ... گزارش
2 | 1
single life١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٤تنهازی: کسی یا چیزی که به تنهایی زندگی میکند.گزارش
2 | 0
abstraction٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١٤آهَنجِش: اسم مصدر آهَنجیدن است از بُنِ آهَنج که در انگلیسی abstraction در عربی انتزاع می گویند. به پردازش یا فراروند آهنجیده کردن آهنجش می گویند یعنی ... گزارش
12 | 0
اهنجیده٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٤آهَنجیده برابر abstract است از بُنِ آهنج با اسم مصدر آهَنجِش. پادچِم ( معنی مخالف ) آن concrete است. هر چیزی که تنها بتواند در ذهن وجود داشته باشد ... گزارش
7 | 0
ballistic١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠١بالستیک : پَرتابیک توضیح: آنچه که دارای ویژگی یا مربوط به پرتاب یا فن پرتاب شود مانند موشک های بالاستیک. نمونه: موشک های پرتابیک تا ارتفاع بسیار با ... گزارش
5 | 0
فرگرد١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣فَرگَرد: بخشی ازکتاب، فصل در کتاب اُرگانون ( منطق ارسطو ) برگردان میر شمس الدین ادیب سلطانی �فرگرد� در برابر �فصل� ( عربی ) و �chapter� به کار رفته ... گزارش
12 | 0
like١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣Like برابر فارسی اش: پسند، مانند، سان، شبیه، دوست داشتن، خوش آمدن است. Like امروزه در شبکه های همگانی یا اجتماعی پرکاربرد شدِ است و در این برنامه ها ... گزارش
16 | 1
روزامد٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠١روزآمد واژه تصویب شده فرهنگستان برای update است که مردم بیشتر بروزرسانی را به کار میگیرند. نمونه روزآمد یا بروزرسانی در گوشی های هوشمند همون update ... گزارش
5 | 0
خالص٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٤نِژاده کسی یا چیزی که پاک از هرگونه ناخالصی باشدگزارش
5 | 0
مؤلف١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٠داتار یا دادار، این واژه پهلوی اوستایی است به معنی خالق، آفریدگار، بخشنده، زاینده که می توان به جای نویسنده، مولف یا خالق استفاده کرد. این واژه هنوز ... گزارش
2 | 0
اشاره٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨نُمار یا نُمارِش به مانَک ( معنی ) ایما، اشاره است. نمونه بهرام به سیاوش اشاره کرد. بهرام به سیاوش نُمارِش کرد. بهرام به سیاوش نُمارِید. گویا نُ ... گزارش
16 | 1
ضمیر اشاره٠٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨ضمیر برابر فَرانام ( pronoun ) ، نام واره اشاره برابر نُمارِش برای ضمیر شخصی از فَرانام نُمارِشی بهره می برمگزارش
7 | 0
گر٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٧اگر �گَر�در جایگاه واژه بیاید: کوتاه شده اگر است. نمونه از حافظ: �گر� زلف پریشانت در دست صبا افتد هرجا که دلی باشد در دام بلا افتد اگر �گَر� در جا ... گزارش
7 | 0