نسرین مغیثی

نسرین مغیثی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمهب١٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٩خاستگاهگزارش
0 | 0
قاصفه١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٧غران - رعد آساگزارش
0 | 0
عاصفه١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧سریع _ برق آساگزارش
0 | 0
جزء١٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧پراکندنگزارش
0 | 1
صفات١٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧کیفیتگزارش
0 | 1
ذوات المنطق١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤فرزانگانگزارش
0 | 0
ذوات الاجنحه١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اوجگیرانگزارش
0 | 0
بنات الارض١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤گاه کنایه از "دودمان و خاندان" است.گزارش
0 | 0
ریب١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠کاذب - قلابیگزارش
0 | 0
ریبه١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠قلابی - ساختگی - جعلیگزارش
0 | 0
مسکنت٢٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨نیازگزارش
0 | 0
تقصیر١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤فاصلهگزارش
2 | 1
کنه١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤هسته - مغزگزارش
0 | 0
اهل١٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤مقیمگزارش
0 | 0
سدفه٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١جتر - سایبانگزارش
0 | 0
مشاتی١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٤شنزارگزارش
0 | 0
درور٢٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١١فورانگزارش
0 | 0
ناشئه٢٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/١١نورسگزارش
0 | 0
اقدام١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٠پیشگامانگزارش
0 | 1
رجع١٦:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٠رَجْع = سود دهیگزارش
0 | 1
مصیف٢٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩قرارگاهگزارش
0 | 0
رجع١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩رَجْع = تراوشگزارش
2 | 1
عقد٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦عُقَد = جمع عقده = اعتقاداتگزارش
2 | 0
عقد٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦عُقَد = جمع عقده = استحکاماتگزارش
2 | 1
عقده٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦استحکامگزارش
2 | 0
برامد١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥رشد یافتگزارش
5 | 0
حلیت١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤حلیة = حالتگزارش
5 | 0
مهب١٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٤کورانگزارش
5 | 0
مجسمات١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣برجستگانگزارش
0 | 0
قبضه١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٢انحصارگزارش
5 | 0
سدف١١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٢گنگی - ابهامگزارش
0 | 0
سدف١٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٠تاریک و روشن - شبحگونگزارش
0 | 0
ردع١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٠متوقف کردنگزارش
0 | 0
سد١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٠ممنوع کردنگزارش
0 | 0
اقتحام١٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٠وقاحت - جسارتگزارش
0 | 0
مهاوی١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٠تنگی - تنگناگزارش
0 | 0
اعتساف١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨خودخواهیگزارش
0 | 0
سدف١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨سایهگزارش
0 | 0
مهاوی١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨شیب - کشیدگیگزارش
0 | 0
مداخل١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨۱ - درآمدها - اندوخته ها ۲ - ورودی ها - بافته هاگزارش
0 | 0
کنه١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥سایهگزارش
0 | 0
غمض١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣رها سازیگزارش
5 | 0
قدر١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣مقیاسگزارش
5 | 0
حاول١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣توانا کرد - سربلند نمودگزارش
7 | 1
هلک١٤:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢سرگردان شدن - گم شدنگزارش
9 | 0
تقدر١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢اندازه گیریگزارش
7 | 0
محجوب١٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠١ماوراءگزارش
7 | 1
جمود١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٣١حبس شدنگزارش
14 | 0
قسم١٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٨قِسَم = جیرهگزارش
7 | 0
نعم١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٨نِعَم = داده ها - دارایی - سرمایهگزارش
5 | 1