برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسرین مغیثی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خاستگاه ١٤٠٠/٠٤/١٩
|

2 غران - رعد آسا ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

3 سریع _ برق آسا ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

4 پراکندن ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

5 کیفیت ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

6 فرزانگان ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

7 اوجگیران ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

8 گاه کنایه از "دودمان و خاندان" است. ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

9 کاذب - قلابی ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

10 قلابی - ساختگی - جعلی ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

11 نیاز ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

12 فاصله ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

13 هسته - مغز ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

14 مقیم ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

15 جتر - سايبان ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

16 شنزار ١٤٠٠/٠٣/١٤
|

17 فوران ١٤٠٠/٠٣/١١
|

18 نورس ١٤٠٠/٠٣/١١
|

19 پیشگامان ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

20 رَجْع = سود دهي ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

21 قرارگاه ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

22 رَجْع = تراوش ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

23 عُقَد = جمع عقده = اعتقادات ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

24 عُقَد = جمع عقده = استحکامات ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

25 استحکام ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

26 رشد يافت ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

27 حلية = حالت ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

28 کوران ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

29 برجستگان ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

30 انحصار ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

31 گنگی - ابهام ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

32 تاريك و روشن - شبحگون ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

33 متوقف کردن ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

34 ممنوع کردن ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

35 وقاحت - جسارت ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

36 تنگی - تنگنا ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

37 خودخواهي ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

38 شيب - کشیدگی ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

39 سایه ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

40 ۱- درآمدها - اندوخته ها
۲- ورودی ها - بافته ها
١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

41 سايه ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

42 رها سازي ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

43 مقیاس ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

44 توانا کرد - سربلند نمود ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

45 سرگردان شدن - گم شدن ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

46 اندازه گیری ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

47 ماوراء ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

48 حبس شدن ١٤٠٠/٠١/٣١
|

49 قِسَم = جيره ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

50 نِعَم = داده ها - دارايي - سرمايه ١٤٠٠/٠١/٢٨
|