برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسرین مغیثی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حبس شدن ١٤٠٠/٠١/٣١
|

2 قِسَم = جيره ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

3 نِعَم = داده ها - دارايي - سرمايه ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

4 تحميل ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

5 دريغ كردن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

6 دارايي ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

7 ممكن است ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

8 نا اميد كننده ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

9 كسالت ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

10 قِسَم = سهم - نصيب ١٤٠٠/٠١/٢١
|

11 ولي نعمت ١٤٠٠/٠١/٢١
|

12 مسير ١٤٠٠/٠١/٢١
|

13 مشخص كردن ١٤٠٠/٠١/٢١
|

14 کشیده شدن به پرتگاه ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

15 اوليه ١٤٠٠/٠١/١٩
|

16 مطابق ١٤٠٠/٠١/١٩
|

17 به میدان آمدن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

18 عصیانگری ١٤٠٠/٠١/١٩
|

19 تمايل پیدا کردن - مایل شدن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

20 صادر كرد ١٤٠٠/٠١/١٩
|

21 نماد ١٤٠٠/٠١/١٩
|

22 سر سپردگی ١٤٠٠/٠١/١٨
|

23 اخطار ١٤٠٠/٠١/١٨
|

24 مشترك ١٤٠٠/٠١/١٦
|

25 شباهت ١٤٠٠/٠١/١٦
|

26 سرگردانی ١٤٠٠/٠١/١٤
|

27 نیست کننده ١٤٠٠/٠١/١٤
|

28 پایان دهنده ١٤٠٠/٠١/١٤
|

29 فرمانروايي ١٤٠٠/٠١/١٤
|

30 لغزش ١٤٠٠/٠١/١٤
|

31 ثبت كردن ١٤٠٠/٠١/١٣
|

32 ارتفاعات ١٤٠٠/٠١/١٣
|

33 وزنه ها ١٤٠٠/٠١/١٣
|

34 فرمانبر ١٤٠٠/٠١/١٣
|

35 شاداب - نو رس ١٤٠٠/٠١/١٣
|

36 نو رس ١٤٠٠/٠١/١٣
|

37 دنباله ١٤٠٠/٠١/١٣
|

38 برجسته ١٤٠٠/٠١/١٢
|

39 ناسازگاری - ناهمواری ١٤٠٠/٠١/١٢
|

40
سرسپرده
١٤٠٠/٠١/١١
|

41 پیوستگی ١٤٠٠/٠١/١٠
|

42 پیوستن -بستن - التیام یافتن ١٤٠٠/٠١/١٠
|

43 رسیده ١٤٠٠/٠١/١٠
|

44 آغوش ١٤٠٠/٠١/١٠
|

45 دنباله ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

46 آراسته ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

47 آرام شد ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

48 طغیانگری ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

49 ١-هرج و مرج
٢- جنبش
١٤٠٠/٠١/٠٣
|

50 اُفت و خيز ١٤٠٠/٠١/٠٢
|