برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضوانی اضماره

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصلاح کردن،تعدیل کردن،پیراستن،تغییر دادن ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

2 برگشت پذیر ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|