برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نرجس عمرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیچیده ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

2 شهود درونی
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

3 ندای درونی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

4 نسبت و مقیاس ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

5 Solitary confinement زندان انفرادی ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

6 سپاسگزارم ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

7 Refuse to work for a period of time as a protest for more money,etc. ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

8 Boring ١٣٩٨/٠٩/٠١
|