برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نرگس جعفری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تنبلی ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

2 تعلق داشتن ،وابستگی،مالکیت


S
'This is a kid and belonging to his mothr
(Noun)
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

3 Be nutsدیوانه بودن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

4 تنفر ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

5 دری وری_بی معنا_مضخرف ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

6 نوعی کاغذ که با گذاشتن تمباکو و ماری‌جوانا میتوان آن را استعمال کرد. ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|