برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نرگس فتحی نیا

نرگس فتحی نیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 منابع تجدیدناپذیر ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

2 breakout صفت:
کامیابی چشمگیر ناگهانی نسبت به تلاشهای سابق.
١٣٩٩/١٠/١٢
|

3 بدهی نکول شده ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

4
مشوق و سوق‌دهندۀ لغتِ (x) استفاده شده در ترکیب:
(x-driven)
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

5 باعث شدن. سبب شدن. ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

6 مجازات و تنبیه کردن همراه با غرامت، دعوی و... ١٣٩٩/١٠/٠١
|