برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نرگس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وادار کردن
مجبور کردن کسی به انجام کاری برخلاف میلش
تو عمل انجام شده گذاشتن کسی
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

2 مورد حمله قرار دادن
حمله کردن
صدمه زدن
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

3 انزال زودرس ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

4 شریک جرم.
کمک کردن تو کارای غیر قانونی به مجرم
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|