برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یاشار یعقوبی نمین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بحث برانگیز ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

2 پرورشی ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

3 مدافع ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

4 سرک کشیدن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

5 سیلاب ١٣٩٨/٠١/١٥
|

6 دگرجنس‌خواه یا دگرجنس‌گرا ترجمه بهتری هستند ١٣٩٨/٠١/١٥
|

7 تجردخواه ١٣٩٨/٠١/١٥
|