ناهید

ناهید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهletdown١٨:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٥تحقیرگزارش
44 | 6
rests on١٣:٥٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٥to be based on somethingگزارش
14 | 0
rests on١٣:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٥بر پایه چیزی بودنگزارش
23 | 0
enoughness١٩:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٣کافی بودن، کفایتگزارش
7 | 0
dorky٠٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٣آدم بی عرضهگزارش
18 | 1
inhaling١٨:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٢دمگزارش
25 | 1
dependably٠٨:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/١١قابل اعتمادگزارش
9 | 1
pound away١٧:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٠انتقادکردن از کسیگزارش
2 | 1
so wildly١٨:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨به شدتگزارش
5 | 0
reassured١٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦آرامشگزارش
16 | 0
reach down٢٠:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥دست کم گرفتنگزارش
18 | 2
stick with١٣:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣ادامه انجام کاری که قبلا برنامه ریزی شده، نزدیک شدن و نزدیک ماندن به کسیگزارش
60 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهOP١٥:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٢
• He's had a minor heart op.
او یک عمل قلب کوچک داشت
2 | 0