برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرحناز نعيمي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جوياي احوال
پرسيدن حال كسي
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

2 گرفتار
زنداني
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

3 گرفتن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

4 از پول خود خرج كرد ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

5 از جا جهيدن
به سرعت بلند شدن
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

6 تازه
هنوز چند ماه نگذشته بود
تازه پند ماه نگذشته بود
١٣٩٨/٠٦/٢١
|

7 شرط وقول قانوني كه زن هنگام عقد از همسرش به صورت كتبي و محضري مي گيرد. ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

8 صوت افسوس
دم حسرت
١٣٩٨/٠٦/٢١
|