محمد خیرخواه

محمد خیرخواه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaggressiveness٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤پرخاش گرایی؛ در ادبیات روانشناسی aggression به معنای کنش قابل مشاهده ی پرخاش است در حالی که aggressiveness به معنای استعداد یا تمایل درونی به پرخاشگر ... گزارش
2 | 0
valence٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧در ادبیات روانشناسی به معنای خوشایندی است.گزارش
12 | 1
value laden٠١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠١بار ارزشی. برای مثال در دادگاه از وکلا خواسته می شود برای آنکه به شهادت شاهد جهت ندهند، مراقب باشند سوالی که از او می پرسند بار ارزشی نداشته باشد.گزارش
2 | 0
بیلبیلک٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٨جزئی از یک کل فیزیکی که گوینده برای اشاره به آن واژه مشخص و مناسبی سراغ نداشته باشد.گزارش
9 | 0
visuoconstruction١٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠١دیداری - ساختاریگزارش
0 | 0
alertness١٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠١در ادبیات روانشناسی و علوم شناختی به معنای گوش به زنگی است.گزارش
28 | 1