value laden

پیشنهاد کاربران

پیش ارزش
مجموعه ارزش هایی که از پیش پذیرفته شده اند. ( علوم انسانی )
ارزش محور
گرانبار از ارزش، ارزش بار
ارزش گرا، ارزش سو
بار ارزشی.
برای مثال در دادگاه از وکلا خواسته می شود برای آنکه به شهادت شاهد جهت ندهند، مراقب باشند سوالی که از او می پرسند بار ارزشی نداشته باشد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما