محمدسعید قائنی نجفی

محمدسعید قائنی نجفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهindiscriminate٠٨:٥٤ - ١٤٠٠/١٢/٠٧کُتره ایگزارش
2 | 0
taken for granted٠٧:٥٥ - ١٤٠٠/١٢/٠١بدون زحمت رسیدن به جیزیگزارش
0 | 0
kerfuffle٠٨:١٩ - ١٤٠٠/١١/١٧شلوغ بازیگزارش
0 | 0
culpability٠٨:١٥ - ١٤٠٠/١١/١٧تقصیرپذیری قابلیت قصورگزارش
0 | 0
cribbing١٣:٤٣ - ١٤٠٠/١١/١١سرقت ادبی کردنگزارش
0 | 0
commonplace book٠٧:٤٨ - ١٤٠٠/١١/١١دفترچه یا کتابچه ای برای گردآوری اطلاعات برای استفاده شخصی که در دوران رنسانس تا قرن نوزدهم میلادی در اروپا رایج و حاوی کلمات قصار و شعر و مقیاسها و ... گزارش
0 | 0
remodel٠٧:٤٧ - ١٤٠٠/١١/١٠بازنگریگزارش
0 | 0
inthrall٠٧:٣٥ - ١٤٠٠/١١/١٠به بردگی گرفتنگزارش
0 | 0
tract٠٩:٠٩ - ١٤٠٠/١١/٠٩اعلان: همان که در مباحث تبلیغاتی تراکت خوانده می شودگزارش
2 | 0
remit١٦:٠٩ - ١٤٠٠/١١/٠٤موضوع کارگزارش
0 | 0
mathematical geography١٢:١٦ - ١٤٠٠/١١/٠٤جغرافیای ریاضی: زمین سنجی یا ژئودِزی ( به انگلیسی: Geodesy ) شاخه ای از ریاضیات کاربردی و علوم زمین است که به اندازه گیری و نمایش شکل و ابعاد زمین، ت ... گزارش
0 | 0
partaking١٠:١١ - ١٤٠٠/١١/٠٤اشتغال یا فعالیت داشتن در کاری یا رشته ایگزارش
0 | 0
rhetoric١٠:٠٠ - ١٤٠٠/١١/٠٤منفی: بازی با کلماتگزارش
7 | 0
erasure١٢:١٢ - ١٤٠٠/١١/٠٣محو شدگیگزارش
0 | 0
ink١١:٤٧ - ١٤٠٠/١١/٠٣به ترسیم کشیدن قلمی کردنگزارش
0 | 1
dictate١١:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٠٢اقتضاء کردن یا داشتنگزارش
9 | 0
pedagogy١٤:١٣ - ١٤٠٠/١٠/٣٠آموزشیگزارش
2 | 1
standardize١٣:٥٨ - ١٤٠٠/١٠/٣٠طبقه بندی کردن معیارمند نمودنگزارش
0 | 0
tour d’horizon١٤:٥٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٨چشم انداز کامل، تحلیل جامعگزارش
0 | 0
vigor١٧:٣٨ - ١٤٠٠/١٠/١١نیروی محرک قوه پیش برندهگزارش
2 | 0
language١٢:٥١ - ١٤٠٠/١٠/٠٩زبان مشترک نحوه بیان متنگزارش
28 | 1
naturalization١٢:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٩به تابعیت درآوردن بومی سازیگزارش
2 | 0
pioneering١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦راهگشاگزارش
5 | 0
stereotype١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦قالب ذهنیگزارش
5 | 1
purveyor١٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦منبع تغذیهگزارش
0 | 0
recesses١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦زوایای پنهانگزارش
2 | 0
reviewer١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦منتقدگزارش
7 | 0
case٠٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦موقعیت و جایگاهگزارش
2 | 0
case٠٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦موضوعگزارش
5 | 0
sun picture٠٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢١تصویری که با کمک نور افتاب ضبط می شود، نام اولیه "عکاسی" که بعدها در دهۀ 1860 میلادی توسط سر جان هرشل ابداع شدگزارش
0 | 0
promise٠٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٤نویدبخشیگزارش
2 | 0
arithmetical١٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠١محاسباتیگزارش
0 | 0
face٠٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مواجههگزارش
5 | 0
visualize١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢١تصویرسازی یا تصویرپردازیگزارش
2 | 0
malign٠٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠شرور یا شریرگزارش
0 | 1
dramatic١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گسترده و بنیادین ( در مورد تغییر )گزارش
2 | 0
gaze١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٥مواجههگزارش
0 | 1
convention١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٥در حالت جمع و متون فنی = تنظیمات و قواعد کاریگزارش
9 | 0
enterprise١٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠١فعالیتگزارش
5 | 0
polity٠٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٧حکومتگزارش
2 | 0
fickle٠٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٧متزلزلگزارش
7 | 0
presage٠٨:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٢١نوید دادنگزارش
7 | 0
smiling٠٨:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٢١زیباگزارش
2 | 1
ordinariness١٠:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/١٢نظم و ترتیب نظام سامان ترتیباتگزارش
0 | 1
orderliness٠٨:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/١٢ترتیبگزارش
0 | 0
orderliness٠٨:٥١ - ١٣٩٩/١٢/١٢ترتیباتگزارش
0 | 0
unpretentiousness٠٩:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٨فروتنی حقارت بی تکلّفیگزارش
0 | 0
principle١٠:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٢٦نیرو؟گزارش
5 | 11
principle٠٩:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٦عاملگزارش
12 | 2
fermentation١٦:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٤فعل و انفعال واکنش شیمیاییگزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهgrind٠٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦
• He ground the nuts according to the recipe.
او مغزها را بر اساس دستور تهیه ( یا پخت بسته به متن ) آسیاب کرد
7 | 0