مهرناز معروف

مهرناز معروف دانش آموز زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmate٠٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨mate : Friend, someone's wife, husband or sexual partner Friend: someone who you know well and like, but who is not related to youگزارش
7 | 0
motivated١٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦very keen to do something or achieve something, especially because you find it interesting or exciting خیلی مصمم و دقیق بودن برای رسیدن به چیزی که خی ... گزارش
18 | 1
traits١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨خصوصیت ها، صفت ها، ویژگی ها، مشخصات اسم قابل شمارش است. کاربرد: - مشخصات شخصیتی Personality - صفات ژنتیکی و ارثی Someone’s characterگزارش
9 | 1
determined١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨Be determined to do somethings For example: - If you want to reach your goals, you should be determined to succeed. اگر میخواهی به اهدافت دست پیدا ... گزارش
7 | 1
setting goal١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨Set ( myself, yourself, . . . ) a goal For Example: - You'll have a better future if you set yourself clear a goal. شما آینده بهتری خواهید داشت اگر ... گزارش
5 | 0
associate with١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨For example: - Many people associate the color red with blood or anger. بسیاری از مردم رنگ قرمز رو به خون یا عصبانیت ربط می دهند. - Many associa ... گزارش
12 | 1