برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mr. MHMD

Mr. MHMD

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چکیدن، تراویدن، نفوذ

infiltration , penetration
١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

2 سلول هایی که در بیضه قرار دارند (لا به لای لوله های اسپرم ساز) و هورمون مردانه تستوسترون را ترشح می کنند. نام دیگر آن ها، سلول های بینابینی می باشد. ١٣٩٩/١١/٢٢
|

3 inadvertently
سهوا
١٣٩٩/١١/١٨
|

4 این واژه در علم پزشکی، نام نوعی واکسن می باشد که به آن واکسن سه گانه یا ثلاث می گویند.
دیفتری = D = diphtheria
سیاه سرفه = P = pertussis
کزا ...
١٣٩٩/١١/١٨
|

5 نوک ریشه ١٣٩٩/١١/١٥
|

6 در علم پزشکی به معنای "خلط" می باشد یا بطور تخصصی تر به 4 مایع موجود در بدن عبارت اند از : "خون(blood)، بلغم(phlegm)، صفرا(choler) و سودا(melancholy) ... ١٣٩٩/١١/١٥
|

7 ناراحتی، مزاحمت، (در علم پزشکی) اختلال ١٣٩٩/١١/١٥
|

8 conservative
محافظه کارانه
١٣٩٩/١١/١٤
|

9 offend
آزار رساندن، اذیت کردن، رنجاندن
١٣٩٩/١١/١٤
|

10 در علم پزشکی، به معنای جریان می باشد؛ مانند blood stream ( به معنای جریان خون). ١٣٩٩/١١/١٤
|

11 give hope to, encourage
دلگرم کردن، انگیزاندن، شوردادن
١٣٩٩/١٠/٢٧
|