برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mahy

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بک نوع ماده که از سرد شدن مواد مذاب(آتشفشانی ) یا برخورد ان با اب تشکیل میشود که بسیار مقاوم است

لایک یادت نره😉😀
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 فردا ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

3 دیروز ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

4 دلار

واحد پول کشور امریکا


لایک یادت نره😁😀
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

5 مخالف کلمه like
معنیش هم میشه
دوست ندارم
بد
مزخرف
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

6 رو به افزایش
در حال رشد
در حال پیشرفت

لایک یادت نره😁
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

7 معنی

سوال (معنی خاص دیگری هم ندارد)

لایک یادت نره
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

8 معنی ها

کی
که
when یک کلمه پرسشی اس که در بعضی اوقات معنی
که ) هم میدهد این کلمه جزء (double u h questions ) ها هم هست

لایک ...
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

9 آب

لایک یادتون نره
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

10 چرا

why کلمه پرسشی ای که جزء دبل یو کوسچن(double you question ) های انگلیسی هم هست
معنی:چرا

لایک یادت نره☺😉
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

11 more than
بیشتر از
جمله نمونه
did you know that over 1000 trees cut down every day
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

12 دلم برات تنگ شده
زمان زیا برای دیدن شما
اولی درسه
لایک یادت نره
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

13 مرکز ایالت هاوایی امریکا ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

14 بیشتر از
more than
جمله ی نمونه با over
did you know that over 1000 trees cut down every day
معنی:ایا میدانستید روزانه بیش از هزار د ...
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

15 مرکز ایالت هاوایی آمریکا

لایک بادتون نره
١٣٩٩/١١/٢٨
|

16 پاریس
پایتخت فرانسه
جمله ی نمونه با paris
paris is a beautiful city and many tourists go there every years
لایک یادت نره
١٣٩٩/١١/٢٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 i
• I am the farmer's son.
• من فرزند کشاورز هستم(منظور فرزند پسر )
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 the
• The book (that I just mentioned) is a classic.
• کتابی گه بهت گفتم کتاب کلاسیکیه
١٣٩٩/١٢/٠٥
|