برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Gita

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دست نخورده ١٣٩٨/١٢/٠١
|

2 پیمانه ١٣٩٨/١١/٢١
|

3 آبجو
ماالشعیر
(نوشیدنی بدون الکل)
١٣٩٨/١١/٠١
|

4 میوه های مرکباتی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

5 گذرانده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

6 بدون پیچیدگی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

7 نامحسوس ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

8 نا همگون ١٣٩٨/١٠/١٧
|

9 شیک ١٣٩٨/١٠/١٢
|