برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مترجم

درکار انچنان حرفی نیستم اما،بدون اطلاع ترجمه و معنی نمیکنم 🙃

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حرف زدن درباره کارگذشته یاانجام شده ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

2 نام شخصیت ، در انیمه : yuri !!! on ice(یوری!!! بر روی یخ)
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

3 پسرک،پسرجوان،پسرنوجوان ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

4 دخترک،دخترجوان،دختر نوجوان ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

5 پوشیدن،پوشید،پوشیده ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

6 Cute ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

7 خوش مثل:خوشبختی،خوشچهره،خوشحال،خوشنودو...
به معنی خوب ،نیکویی..
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

8 خبرندارم که انحراف است یاخیر؟بیماریست یا گرایش؟
سایت هایی بامقاله دروغین،قرآن وحرف حقش!
پس معلوم نیست همجنسگرایی،گرایش است یاانتخاب!
پسندراف ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

9 بابت نظر قبلی ام من را ببخشید،biosexual،یعنی دوجنسگرا،homosexualیعنی همجنسگرا 🙏🏻 ١٣٩٩/١٠/١٠
|

10 ناامید
اصطلاح بامعنایی تاثیرگذار (حداقل برای من)وجوددارد که،ناامید،مرده است.امیدبگیرد،جان میگیرد.کسی به اوامید دهد،درواقع فرشته نجات او ازمرگ است! ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

11 همانطور که درنظرات خواندید،کاربران راست میگویند؛همجنسگرایی بیماری نیست،تنهاگرایش جنسی است وانتخاب دست مانیست.
همجنسگرا=bisexuals
میتوانید پسندف ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

12 ازدلایل آمیزش ودرنهایت تولیدمثل! ١٣٩٩/١٠/١٠
|

13 محل زندگی من است.خوش آب وهوا ومناسب برای کشاورزی،دامپروری وسرانجام فروش محصولات به استانهای دیگر. ١٣٩٩/١٠/١٠
|

14 زن،زنده،زندگی.
بانویاخانم برای زنی ست که ویژگی بالغ (فکری ورفتاری:مثلامودب است)دارد.حتی ممکن است این اسم رابرای دختر هم بکارببرندوبگویند خانم یابا ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

15 اصطلاحی ست برای انسان دلیر،فداکارو... همینطور بخشنده.حتی برای زن بکارمیرود البته اگر دلیل گفتن این کلمه برای زن،شجاعت باشد،میتواندبجای مرد،واژه شیرزن ... ١٣٩٩/١٠/١٠
|

16 ازصفات بزرگان است.بخشنده،درنزدخدا،عزیزاست.گاهی اموزش هم بخشش است اموزش برای محرومان...
بخشایش،بخشندگی...
حاتم طایی کیست؟معنای نامش رانمیدانم ام ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

17 متنفر،تنفر...
واژه ای که برخلاف عشق است.یعنی بی علاقگی ازته قلب به موضوعی،چیزی،کسی...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

18 عاشق،معشوق،معاشقه...
احساسی مثبت (حتی باوجود سختی هایی که حس منفی میدهد درراه رسیدن به معشوق،بازمثبت است)میباشد.علاقه ای که ازته قلب است وجایگزین ...
١٣٩٩/١٠/١٠
|

19 اگرمعنی دیو رابدانید،میتوانیدمتوجه شوید که شخص دیوانه،کاری شبیه به دیوان راانجام میدهد (یعنی کارانسان رانمیکند یافکروتفکرش بچگانه یاخیلی متفاوت بااند ... ١٣٩٩/١٠/١٠
|

20 نکته ای بای متذکر شد:درنوشتن آه درنامه یاهرچیز دیگری،آه همراه باعلامت تعجب �!�،قابل درک تراست.البته بادرنگ نما یاویرگول �،�میتوان نمایش داد.مثلا:اه!ب ... ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

21 قصد،اندیشه وفکر.مثال نیت توچیست؟یعنی همان قصد یامقصودت چیست.
نیتم این است.قصددارم،مقصودم اینست.
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

22 مرگ یعنی مردن،آب به آب شدن (ضرب المثل).
اینگونه میپندارم: پایان زندگی دنیوی وتازه شروع شدن زندگی اصلی؛زندگی که همه سرنوشتشان،همین است.بهره بردن از ...
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

23 کلمه ایست که شایدانسانی باشنیدن،خواندن،دیدن،حس کردن و...یادشبح یاارواح (جمع روح)بیفتدوبترسد،هرچندسالی ازاوگذشته باشد؛وشایدانسانی بیادآرامش درونی وروا ... ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

24 جاندار،حساس(دارای حس ودرک)،موجودبودن آن درهستی.
از ویژگی موجود (زنده):درک وفهم میکند،حرکت میکند.
این ویژگی ها،اصطلاح قشنگی هستند که امروزه بکار ...
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

25 داستان بصری یامصور.گاهی حتی مفهوم یاداستانی ندارد.زیبایی بخش داستان یاشعر...کمک به درک بهتر.هم خانواده=نقش،نقاش،نقوش... . نگاره کاری،خرده نگار.دیگرمو ... ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

26 کودک یا خردسال
گاهی ارباب یارعیس ازاین کلمه استفاده میکند که درواقع نوچه یانوکرخودرا صدا میزند.
اصطلاح هم وجود دارد:بچه شده ای؟اینکاردرستی نیست ...
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

27 دسیسه
باصداقت میگویم که متأسفانه ریشه واصل کلمه را نمیدانم اما معنی آن پاپوش،یعنی گول زدن،کلک و مکاری ولی بصورت پنهانی.طوری که فرد موردهدف،متوجه ک ...
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

28 شرکت کردن وسهیم شدن درکاربایک یاچندنفر (میتواند افراد بسیاری راشامل شود).
سهیم شدن به چه معناست؟وقتی میگوییم همکاری،همان سهیم شدن درکاراست؛یعنی تج ...
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

29 لزبین=همجنسگرا (زنx زن)
دقت داشته باشید که نباید همجنسگرا را با همجنس باز اشتباه بگیرید.
توضیحات مختصر وکوچک:تمایل زن به همجنس (زن دیگر) مانندg ...
١٣٩٩/١٠/٠٩
|