مترجم

مترجم درکار انچنان حرفی نیستم اما، بدون اطلاع ترجمه و معنی نمیکنم 🙃

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoops١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨Oops Whoops چون کلمه ای ست برای بیان هیجان و احساس، در آخر کلمه �!� یا �، � می آید. که معنای اوپس دارد. در مواقع اوه ، وای . . . و ازاین قبیل مورد ا ... گزارش
14 | 0
برزگر١٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨برزگر مساوی ست با =کشاورز، درو کننده وBar zegar ( البته تلفّظ فارسی )گزارش
23 | 1
فعل ماضی١٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٣حرف زدن درباره کارگذشته یاانجام شدهگزارش
7 | 0
ویکتور نیکیفروف١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٦نام شخصیت ، در انیمه : yuri !!! on ice ( یوری!!! بر روی یخ ) گزارش
7 | 0
young boy٠٧:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٠پسرک، پسرجوان، پسرنوجوانگزارش
5 | 0
young girl٠٧:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٢٠دخترک، دخترجوان، دختر نوجوانگزارش
5 | 0
wearing٠٧:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٠پوشیدن، پوشید، پوشیدهگزارش
21 | 1
ناز٠١:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٨Cuteگزارش
32 | 1
خوش٠٨:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢٧خوش مثل:خوشبختی، خوشچهره، خوشحال، خوشنودو. . . به معنی خوب ، نیکویی. .گزارش
12 | 0
هم جنس گرا٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٠بابت نظر قبلی ام من را ببخشید، biosexual، یعنی دوجنسگرا، homosexualیعنی همجنسگرا 🙏🏻گزارش
25 | 1
نومید٠١:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٠ناامید اصطلاح بامعنایی تاثیرگذار ( حداقل برای من ) وجوددارد که، ناامید، مرده است. امیدبگیرد، جان میگیرد. کسی به اوامید دهد، درواقع فرشته نجات او ازمر ... گزارش
7 | 1
هم جنس گرا٠٠:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠همانطور که درنظرات خواندید، کاربران راست میگویند؛همجنسگرایی بیماری نیست، تنهاگرایش جنسی است وانتخاب دست مانیست. همجنسگرا=bisexuals میتوانید پسندفرما ... گزارش
41 | 1
نعوظ٠٠:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٠ازدلایل آمیزش ودرنهایت تولیدمثل!گزارش
5 | 1
زن٠٠:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١٠زن، زنده، زندگی. بانویاخانم برای زنی ست که ویژگی بالغ ( فکری ورفتاری:مثلامودب است ) دارد. حتی ممکن است این اسم رابرای دختر هم بکارببرندوبگویند خانم ... گزارش
12 | 2
مرد٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠اصطلاحی ست برای انسان دلیر، فداکارو. . . همینطور بخشنده. حتی برای زن بکارمیرود البته اگر دلیل گفتن این کلمه برای زن، شجاعت باشد، میتواندبجای مرد، واژ ... گزارش
12 | 1
بخشش٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠ازصفات بزرگان است. بخشنده، درنزدخدا، عزیزاست. گاهی اموزش هم بخشش است اموزش برای محرومان. . . بخشایش، بخشندگی. . . حاتم طایی کیست؟معنای نامش رانمیدا ... گزارش
5 | 1
نفرت٠٠:٣١ - ١٣٩٩/١٠/١٠متنفر، تنفر. . . واژه ای که برخلاف عشق است. یعنی بی علاقگی ازته قلب به موضوعی، چیزی، کسی. . . گزارش
16 | 1
عشق٠٠:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠عاشق، معشوق، معاشقه. . . احساسی مثبت ( حتی باوجود سختی هایی که حس منفی میدهد درراه رسیدن به معشوق، بازمثبت است ) میباشد. علاقه ای که ازته قلب است وج ... گزارش
7 | 1
دیوانه٠٠:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/١٠اگرمعنی دیو رابدانید، میتوانیدمتوجه شوید که شخص دیوانه، کاری شبیه به دیوان راانجام میدهد ( یعنی کارانسان رانمیکند یافکروتفکرش بچگانه یاخیلی متفاوت با ... گزارش
12 | 1
اه٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٩نکته ای بای متذکر شد:درنوشتن آه درنامه یاهرچیز دیگری، آه همراه باعلامت تعجب �!�، قابل درک تراست. البته بادرنگ نما یاویرگول �، �میتوان نمایش داد. مثلا ... گزارش
7 | 1
نیت٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٩قصد، اندیشه وفکر. مثال نیت توچیست؟یعنی همان قصد یامقصودت چیست. نیتم این است. قصددارم، مقصودم اینست.گزارش
5 | 1
مرگ٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٩مرگ یعنی مردن، آب به آب شدن ( ضرب المثل ) . اینگونه میپندارم: پایان زندگی دنیوی وتازه شروع شدن زندگی اصلی؛زندگی که همه سرنوشتشان، همین است. بهره برد ... گزارش
9 | 1
روح٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٩کلمه ایست که شایدانسانی باشنیدن، خواندن، دیدن، حس کردن و. . . یادشبح یاارواح ( جمع روح ) بیفتدوبترسد، هرچندسالی ازاوگذشته باشد؛وشایدانسانی بیادآرامش ... گزارش
2 | 1
زنده٢٢:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٩جاندار، حساس ( دارای حس ودرک ) ، موجودبودن آن درهستی. از ویژگی موجود ( زنده ) :درک وفهم میکند، حرکت میکند. این ویژگی ها، اصطلاح قشنگی هستند که امرو ... گزارش
2 | 1
نقاشی٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٩داستان بصری یامصور. گاهی حتی مفهوم یاداستانی ندارد. زیبایی بخش داستان یاشعر. . . کمک به درک بهتر. هم خانواده=نقش، نقاش، نقوش. . . . نگاره کاری، خرده ... گزارش
12 | 1
بچه٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٩کودک یا خردسال گاهی ارباب یارعیس ازاین کلمه استفاده میکند که درواقع نوچه یانوکرخودرا صدا میزند. اصطلاح هم وجود دارد:بچه شده ای؟اینکاردرستی نیست، بچه ... گزارش
12 | 0
دسیسه٢٠:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٩دسیسه باصداقت میگویم که متأسفانه ریشه واصل کلمه را نمیدانم اما معنی آن پاپوش، یعنی گول زدن، کلک و مکاری ولی بصورت پنهانی. طوری که فرد موردهدف، متوجه ... گزارش
9 | 1
همکاری٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٩شرکت کردن وسهیم شدن درکاربایک یاچندنفر ( میتواند افراد بسیاری راشامل شود ) . سهیم شدن به چه معناست؟وقتی میگوییم همکاری، همان سهیم شدن درکاراست؛یعنی ... گزارش
2 | 1
lesbian٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٩لزبین=همجنسگرا ( زنx زن ) دقت داشته باشید که نباید همجنسگرا را با همجنس باز اشتباه بگیرید. توضیحات مختصر وکوچک:تمایل زن به همجنس ( زن دیگر ) مانندg ... گزارش
51 | 1