برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد مصطفایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همه گیری ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

2 تشخیص اشتباه ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

3 دستکاری ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

4 مفهومی ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

5 پیاده سازی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

6 مرتفع ساختن ١٣٩٨/١١/١٣
|

7 بازآموزی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

8 طرفین قرارداد ١٣٩٨/١٠/١٥
|

9 تصور کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

10 ایجاد شده ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

11 امکانات ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

12 کمربندی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

13 دقیق ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

14 موثر ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

15 اجرای ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

16 برآورد ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

17 واقعی، دنیای واقعی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

18 لابی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

19 برچسب گذاری ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

20 کدر، ناروشن ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

21 در بازه ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

22 حمام یخ ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

23 به صورت فراوان ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

24 غیر موازی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

25 روغن کرچک ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

26 تجاری سازی شده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

27 محلول متبلور شده ١٣٩٨/٠٩/١١
|

28 تفسیر ١٣٩٨/٠٩/١١
|

29 ترجیح ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

30 همسایگی ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

31 پیکان ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

32 تجسم ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

33 درجه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

34 اندوخته ها ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

35 از منظر ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

36 فهرست کتابها ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

37 منجر شدن ( از روی اجبار)، سبب شدن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

38 طبقه بندی ها ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

39 معین شدن، در نظر گرفته شدن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

40 انتشار یافته ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

41 توصیه ها ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

42 فرا گرفتن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

43 عملیاتی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

44 ویژه ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

45 تولیدات ویژه مهندسی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

46 تولید تکی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

47 معیارها ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|