محمد مصطفایی

محمد مصطفایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpandemic١٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٢همه گیریگزارش
12 | 1
misspecification١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٦تشخیص اشتباهگزارش
12 | 0
handling١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٦دستکاریگزارش
7 | 1
meaningfully١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٥مفهومیگزارش
7 | 0
laying١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٢پیاده سازیگزارش
7 | 0
fulfilling١٢:٤٧ - ١٣٩٨/١١/١٣مرتفع ساختنگزارش
7 | 0
relearn٢٢:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٣بازآموزیگزارش
9 | 0
between١٤:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/١٥طرفین قراردادگزارش
9 | 1
thought١٥:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥تصور کردنگزارش
18 | 2
realized١٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥ایجاد شدهگزارش
23 | 1
materials١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥امکاناتگزارش
14 | 1
ring highway١٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢کمربندیگزارش
0 | 0
look up٢١:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/٢١دقیقگزارش
5 | 1
sufficient١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢١موثرگزارش
14 | 1
playing١٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢١اجرایگزارش
25 | 3
approximation١٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢١برآوردگزارش
9 | 0
real world١٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢١واقعی، دنیای واقعیگزارش
2 | 0
lobbyist١٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠لابیگزارش
2 | 1
labeled١٧:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٣برچسب گذاریگزارش
7 | 0
opaque١٦:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/١٣کدر، ناروشنگزارش
5 | 0
within٢١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٢در بازهگزارش
12 | 1
ice bath١٩:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٢حمام یخگزارش
0 | 0
generously١٨:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٢به صورت فراوانگزارش
2 | 1
antiparallel١٨:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٢غیر موازیگزارش
5 | 0
castor oil١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٢روغن کرچکگزارش
7 | 0
commercialized١٦:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/١٢تجاری سازی شدهگزارش
5 | 0
solution crystallized٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١١محلول متبلور شدهگزارش
0 | 0
describe٢٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١تفسیرگزارش
9 | 1
preferred٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩ترجیحگزارش
14 | 1
proximity٢٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩همسایگیگزارش
16 | 0
arrow١٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨پیکانگزارش
16 | 0
illustration١١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨تجسمگزارش
12 | 0
priority١١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨درجهگزارش
9 | 1
intensiveness٢٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦اندوخته هاگزارش
0 | 0
incase٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦از منظرگزارش
7 | 1
bibliography١٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦فهرست کتابهاگزارش
25 | 0
forcing١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦منجر شدن ( از روی اجبار ) ، سبب شدنگزارش
7 | 0
taxonomies١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦طبقه بندی هاگزارش
2 | 0
found١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦معین شدن، در نظر گرفته شدنگزارش
14 | 1
reported١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦انتشار یافتهگزارش
12 | 1
directions١١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦توصیه هاگزارش
9 | 1
extract٠٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦فرا گرفتنگزارش
9 | 0
functional٢٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥عملیاتیگزارش
32 | 1
unique٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥ویژهگزارش
30 | 5
customized engineering products٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥تولیدات ویژه مهندسیگزارش
0 | 0
job production١٩:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥تولید تکیگزارش
0 | 0
weights٠٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥معیارهاگزارش
7 | 2