برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی زارع قاجاری

مصطفی زارع قاجاری مدرس زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشتاق ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

2 در حال انقراض ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

3 در معرض خطر- به مخاطره افتاده ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

4 یوزپلنگ وحشی ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|