برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی عیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مستعد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

2 persist=insist ١٣٩٧/١١/٠٣
|

3 اوضاع ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

4 سرزنش کردن،محکوم کردن،لو دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

5 1-معمولا2-تمایل داشتن به،گرایش داشتن به ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

6 یک چیزی را به یک چیز دیگر اضافه کردن(مثلا امضا را به یک برگه اضافه کردن) ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

7 با دید باز ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

8 partly ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

9 (تصمیمی)را اتخاذ کردن ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

10 از میان برداشتن ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 adopt
• Many childless couples adopt children.
• بسیاری از زوج های بدون فرزند،بچه هایی را به فرزندی قبول می کنند
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|