برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مونیکا

Moonika
1380/9/23 December
I live in Tehran
I am student
instagram @Moonika_alone

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشخص _ خاص ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

2 به معنی بهشت هست.
به نظر من اسمی واقعا زیباست و اصیل پارسی است.
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

3 به معنی مشاور و هنرمند و زیبایی بی اندازه هست.
نام یک شرکت خودرو سازی.
نام زیباترین الهه هندی.
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

4 جامعه
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

5 it is synonym of contrast
متفاوت . مختلف . گوناگون . دارای تفاوت
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

6 به تو چه
به تو ربطی نداره
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

7 synonym of civilization
فرهنگ . تمدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

8 همکاری کردن ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

9 نابینا
کور
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

10 دانشگاه دولتی ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

11 به نظر میرسه
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

12 نگاه قایمکی
نگاه یواشکی
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

13 منعطف
قابل انعطاف
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

14 تفکر . اندیشه ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

15 درک . مفهوم ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

16 این کلمه یک اصطلاح کاربردی هستش به معنی ــــــ دهن لق ــــــــ ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

17 در بیشتر مواقع به معنی نگران و اضطراب است و در برخی موارد به معنی عصبی است. ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

18 یک نوع بیماری عصبی است که باعث ایجاد توهم و هذیان گفتن و افسردگی شدید میشود. ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

19 شرم
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

20 خاطره های کری ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

21 خود کار ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

22 synonym = first
اول _ آغاز
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

23 مجزا
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

24 اجزای تشکیل دهنده ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

25 عنصر ها ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

26 امکان پذیر _ ممکن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

27 توانایی_توان ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

28 دست به کار شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 nervous
• I felt really nervous before the interview.
• من قبل از مصاحبه احساس نگرانی و اضطراب میکردم
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|