برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن قاسمی قاسموند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ستایش کردن.ستودن
خوب و مثبت جلوه دادن(اغلب منفی)
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

2 گروه فشار(گروهی که از قدرت و نفوذ خود جهت به کرسی نشاندن سیاست های مورد نظر خود تلاش می‌نماید.لابی ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

3 Under scrutiny تحت بررسی بودن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

4 Under scrutiny تحت بررسی بودن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

5 بررسی ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

6 با دقت بررسی کردن.مورد بررسی قراردادن
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

7 عازم سفر شدن
طرح ریختن.برنامه ریزی کردن
مشخص کردن.تبیین کردن.معلوم کردن...
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

8 ارتباط برقرارکردن.وصل شدن.تفهیم کردن.منظور خود را به کسی رساندن ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

9 خداروشکر ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

10 اوراق کردن.باز کردن وسیله یا دستگاهی جهت فهمیدن مشکل یا نقص.منحل کردن .برچیدن(سازمان‌یا شرکت) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

11 منحل کردن.منحل شدن.جمع شدن ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

12 انگیزه.محرک.تشویق. ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

13 Say rosary تسبیح گفتن.ذکر گفتن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

14 نوشتن سرحال توسط خود شخص ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

15 شرح حال نویس.زندگینامه نویس ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

16 شرح حال ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

17 روشنفکر.تحصیل کرده.با سواد ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

18 شیک. ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

19 کاغذ بازی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

20 حد پیشرفت مخصوصا زنان.نهایت پیشرفت ١٣٩٨/٠٦/١٢
|