محسن قنادیان

محسن قنادیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهminimalist١٧:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥کم توقعگزارش
23 | 0
setting up١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢چیدن setting up house = چیدن وسایل خونهگزارش
2 | 1
cold feet١٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢پاهای سرد کنایه از تنها خوابیدن است! مجرد ماندن مثال: وقتی به کسی می خوان یکی از خوبی های ازدواج رو بگن: think of a warm feet on a cold nightگزارش
0 | 3
cow١٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧برای تحقیر یک نفر ( زن ) بکار می رود به معنی خشمگین و سلیطه و جنگ طلب تعریف: being cruel and complaining گزارش
9 | 0
smugger١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧خودبین و از خود راضی به کسی که در رابطه به فکر دیگری نیست و باعث شده عشق یک طرفه شکل بگیرد.گزارش
5 | 1
bitter١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧در مورد زنان: وِضّه : )گزارش
0 | 5
rip off١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥کندن و بردن مثال: sharks could rip your leg off! کوسه ها میتونن ( وقتی دارید شنا میکنید ) پای شمارو بخورند!گزارش
2 | 0
up to١٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢برای مثال: he was called up to fight in Vietnam او فراخوانده شد برای جنگ در ویتنام.گزارش
9 | 1