برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن مجدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 باز کردن راه ١٣٩٧/١٠/١٩
|

2 رد پا ١٣٩٧/١٠/١٩
|

3 پوست پولک دار ١٣٩٧/١٠/١٩
|

4 فرود(هوا پیما) ١٣٩٧/١٠/١٤
|

5 Baggage ١٣٩٧/١٠/١٤
|

6 هواپیما ١٣٩٧/١٠/١٤
|

7 حمل کردن کیف
بردن ساک
١٣٩٧/١٠/١٤
|