landing

/ˈlændɪŋ//ˈlændɪŋ/

معنی: ورود بخشکی، بزمین نشستن هواپیما
معانی دیگر: (کشتی) پهلوگیری، رسیدن به خشکی، (جنگ) هجوم به ساحل، (در پیچ یا پایان پلکان) پاگردان، (هواپیما و غیره - چتر نجات و غیره) فرود، محل بارگیری و باراندازی (کشتی)، بارانداز، بارگیرگاه، فرودگاه هواپیما، پاگردان

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of one that lands.

(2) تعریف: a point where goods are loaded and passengers ascend or descend, as on or from a ship or airplane.
مشابه: dock, platform

(3) تعریف: the floor at the top or bottom of a flight of stairs.

جمله های نمونه

1. landing a big aircraft is not easy
فرود آوردن یک هواپیمای بزرگ کار آسانی نیست.

2. landing pattern
طریقه ی فرود آمدن

3. a landing field
فرودگاه

4. automatic landing gear
(در هواپیما) دستگاه فرود خودکار

5. emergency landing
فرود اضطراری

6. forced landing
فرود اضطراری

7. forced landing
فرود اجباری

8. nowadays, landing a husband is difficult
این روزها شوهر گیر آوردن سخت است.

9. parachute landing
فرود با چتر نجات

10. the landing of humans on the moon was a milestone in human history
فرود آمدن انسان بر ماه نقطه ی عطفی در تاریخ بشر بود.

11. a blind landing
فرود هدایت شده توسط ابزار راهنمایی (مثلا در توفان و هرچه که دید خلبان را مختل کرده)

12. a missile landing fifty miles downrange
موشکی که در فاصله ی پنجاه میلی سکوی پرتاب خود فرود آید

13. a precision landing
فرود در نقطه ای که دقیقا تعیین شده

14. a smooth landing in an airplane
فرود آرام و بی تکان با هواپیما

15. the allied landing in normandy
پیاده شدن متفقین در نورماندی

16. mankind's first lunar landing
نخستین فرود انسان در ماه

17. drops of rain were landing on my head
قطره های باران بر سرم می ریخت.

18. The pilot had to make an emergency landing in a field.
[ترجمه گوگل]خلبان مجبور به فرود اضطراری در یک مزرعه شد
[ترجمه ترگمان]خلبان مجبور بود در یک زمین فرود اضطراری داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. The moon landing inaugurated a new era in space exploration.
[ترجمه گوگل]فرود بر ماه، عصر جدیدی را در اکتشافات فضایی آغاز کرد
[ترجمه ترگمان]فرود ماه یک دوره جدید در اکتشافات فضایی را آغاز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. The plane hovered about for several turns before landing.
[ترجمه گوگل]هواپیما قبل از فرود چندین پیچ در اطراف معلق بود
[ترجمه ترگمان]هواپیما تا چند ثانیه قبل از فرود آمدن هواپیما شروع به چرخیدن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. The aeroplane had to make a forced landing because one of the engines cut out.
[ترجمه گوگل]هواپیما مجبور به فرود اجباری شد زیرا یکی از موتورها قطع شد
[ترجمه ترگمان]هواپیما مجبور شد به زور فرود بیاید چون یکی از موتورها خاموش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. I hope you don't mind me landing you with the children at such short notice.
[ترجمه گوگل]امیدوارم بدتان نیاید که در چنین فرصت کوتاهی شما را با بچه ها فرود بیاورم
[ترجمه ترگمان]امیدوارم اشکالی نداشته باشد که من شما را با بچه ها در این مدت کوتاه پیاده کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. I ran out onto the landing.
[ترجمه گوگل]به سمت فرود دویدم
[ترجمه ترگمان]به پاگرد دویدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. The plane will be landing in approximately 20 minutes.
[ترجمه گوگل]هواپیما تا 20 دقیقه دیگر فرود خواهد آمد
[ترجمه ترگمان]این هواپیما در حدود ۲۰ دقیقه فرود خواهد آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. The ships sailing from Florida were landing arms and combatants.
[ترجمه مجید] کشتی هایی که از فلوریدا می آمدند سلاح ها و رزمندگان را در ساحل پیاده می کردند
|
[ترجمه گوگل]کشتی‌هایی که از فلوریدا حرکت می‌کردند، سلاح‌های فرود آمدن و رزمندگان بودند
[ترجمه ترگمان]کشتی ها از فلوریدا به زمین افتاده بودند و مردان جنگی بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ورود بخشکی (اسم)
landfall, landing

بزمین نشستن هواپیما (اسم)
landing

تخصصی

[عمران و معماری] پاگرد - فرود - نشست
[معدن] توقفگاه قفس (ترابری)
[] زمین لغزه، رانش زمین

انگلیسی به انگلیسی

• arriving on the ground; setting on the ground; climbing onto the shore; platform between flights of stairs; dock
in a building, a landing is an area at the top of a staircase, with rooms leading off it.
when the pilot of an aircraft makes a landing, he or she brings the aircraft down to the ground.
see also land.

پیشنهاد کاربران

دربارهی هواپیما ✈️🛩️👨‍✈️💺🧑‍✈️ مراحل پرواز هواپیما به صورت زیر هست :
1. Taxi تاکسی کردن
2. Takeoff 🛫📈 برخاست
3. Climb اوج گیری - افزایش ارتفاع
4. Cruise پرواز پیمایش - پایاسیر
5. Descent کاهش ارتفاع
6. Landing 🛬 📉 فرود
درباره هواپیما ✈️🛩️👨‍✈️💺🧑‍✈️ مراحل پرواز هواپیما به صورت زیر هست :
1. Taxi تاکسی کردن
2. Takeoff 🛫📈 برخاست
3. Climb اوج گیری - افزایش ارتفاع
4. Cruise پرواز پیمایش - پایاسیر
5. Descent کاهش ارتفاع
...
[مشاهده متن کامل]

6. Landing 🛬 📉 فرود
تعاریف را طبق ویکیپدیا بررسی کنیم :
⬛ TAXIING ⬛
Movement of an aircraft on the ground, under its own power, in contrast to towing or pushback where the aircraft is moved by a tug. The aircraft usually moves on wheels, but the term also includes aircraft with skis or floats ( for water - based travel )
حرکت هواپیما بر روی زمین، تحت قدرت محرکه خود می باشد، در تضاد با بکسل و یا فشار به عقب که در این حال هواپیما توسط یک یدک کش نقل مکان کرد. هواپیما معمولاً روی چرخ ها حرکت می کند ، اما این اصطلاح شامل هواپیما هایی با اسکی یا شناور نیز می شود ( برای حرکت بر روی آب )
⬛ TAKEOFF ⬛
Phase of flight in which a vehicle leaves the land or water surface
Takeoff is the phase of flight in which an aerospace vehicle leaves the ground and becomes airborne. For aircraft traveling vertically, this is known as liftoff
برخاست یا تیک آف ( به انگلیسی: Takeoff ) مرحله ای از پرواز است که در آن هواپیما در حال تغییر از حرکت بر روی زمین ( تاکسی ) به پرواز در آسمان می باشد که معمولاً از روی باند پرواز شروع می شود. بالونها، هلیکوپترها و هواپیماهای عمود پرواز نیازی به باند پرواز برای برخاست ندارند. برخاست عکس عمل فرود می باشد
⬛ CLIMB ⬛
Flight maneuver
In aviation, a climb is the operation of increasing the altitude of an aircraft. It is also the logical phase of a typical flight ( the climb phase or climbout ) following takeoff and preceding the cruise. During the climb phase there is an increase in altitude to a predetermined level
⬛ CRUISE ⬛
Cruise is the phase of aircraft flight that starts when the aircraft levels off after a climb, until it begins to descend for landing. Cruising usually consumes the majority of a flight, and it may include changes in heading ( direction of flight ) , airspeed and altitude.
پایاسیر یا پرواز پیمایشی یا کروز ( به انگلیسی: Cruise ) حالتی از پرواز هواپیما است، که در آن هواپیما در مسیر هوایی اصلی قرار دارد یا میان نقاط از پیش تعیین شدهٔ مسیر با سرعت و ارتفاع مناسب قرار دارد یا اینکه دارای عدد ماخ ( Mach number ) و سطح پرواز ( Flight level ) مناسب است.
⬛ LANDING ⬛
Transition from being in flight to being on a surface
Landing is the last part of a flight, where a flying animal, aircraft, or spacecraft returns to the ground
فرود آخرین مرحله پرواز می باشد، که از آن طریق یک جاندار پرنده یا یک هواگرد یا فضاپیما به زمین یا هر سطح دیگری بازمی گردد.
🟩 ALIGHTING 🟩 به آب نشینی - فرود روی آب
When the flying object returns to water, the process is called alighting, although it is commonly called "landing", "touchdown"a or "splashdown" as well
🟩 PUSHBACK 🟩
In aviation, pushback is an airport procedure during which an aircraft is pushed backwards away from its parking position, usually at an airport gate by external power. Pushbacks are carried out by special, low - profile vehicles called pushback tractors or tugs.
پوش بک ( به انگلیسی: Pushback ) در هوانوردی عملیاتی فرودگاهی است که هواپیما به عقب هل داده شده و توسط نیرویی خارجی از گیت فرودگاهی دور می شود. پوش بک توسط وسیلهٔ نقلیه ای کم ارتفاع و مخصوص که پوش بک تراکتور یا tug نامیده می شود انجام می گیرد.
🟩 TOWING 🟩
Towing is coupling two or more objects together so that they may be pulled by a designated power source or sources. The towing source may be a motorized land vehicle, vessel, animal, or human, and the load being anything that can be pulled. These may be joined by a chain, rope, bar, hitch, three - point, fifth wheel, coupling, drawbar, integrated platform, or other means of keeping the objects together while in motion.
یدک کشی یا یدک کشیدن یا بکسل کردن، به روند کشیدنِ یک یا چند وسیلهٔ نقلیه به یکدیگر، به طوری که یک وسیلهٔ نقلیه بتواند در امتداد و پشت یک وسیلهٔ نقلیهٔ دیگر کشیده شود، بدون آن که به نیروی محرکهٔ درونی نیاز داشته باشد.
🟩 RUNWAY 🟩 باند فرودگاه
Area of surface used by aircraft to takeoff from and land on
a "defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the landing and takeoff of aircraft". Runways may be a man - made surface ( often asphalt, concrete, or a mixture of both ) or a natural surface ( grass, dirt, gravel, ice, sand or salt )
باند فرودگاه قسمتی از فرودگاه می باشد که در آن امکان برخاستن و نشستن هواپیما وجود دارد. این باند ممکن است توسط انسان ساخته شده باشد ( که اغلب از آسفالت، بتن یا ترکیبی از هر دو ساخته می شود ) یا دارای یک سطح طبیعی ( مانند چمن، خاک یا شن ) باشد. طول باند پرواز ممکن است بسیار متفاوت باشد اما باند پروازی با طول ۱۸۲۹ متر می تواند برای هواپیماهای زیر ۲۰۰٬۰۰۰ پوند مناسب باشد. برای هواپیماهای با وزن بیشتر به باندی با طول حداقل ۲۴۳۸ متر ( در سطح دریا ) نیاز است. در صورتی که فرودگاه در ارتفاعی بالاتر از سطح دریا واقع باشد این مقدار افزایش می یابد. مثلاً فرودگاهی که در ارتفاع ۱۰۰۰۰ پا از سطح دریا واقع شده باشد برای برخاستن هواپیماهای غول پیکر به ۳۰۴۸ متر باند نیاز دارد.
🟩 VTOL 🟩
Aircraft takeoff and landing done vertically
A vertical take - off and landing ( VTOL ) aircraft is one that can hover, take off and land vertically without relying on a runway. This classification can include a variety of types of aircraft including helicopters as well as thrust - vectoring fixed - wing aircraft and other hybrid aircraft with powered rotors such as cyclogyros/cyclocopters and gyrodynes.
هواگرد برخاست و فرود عمود ( به انگلیسی: Vertical Take off and Landing ) یا به اختصار ویتول ( به انگلیسی: VTOL ) که به صورت غیررسمی به آن هواگرد عمودپرواز می گویند، هواگردی است که می تواند بدون اتکا به باند فرودگاه به صورت عمودی از زمین بلند شده، در یک نقطه از هوا شناور گردد، و به صورت عمودی فرود بیاید. این طبقه بندی می تواند انواع مختلفی از هواگردها از جمله هلیکوپترها و همچنین هواگردهای ثابت بال با قابلیت جهت دهی رانش و سایر هواپیماهای هیبریدی با روتورهای نیرودار مانند سیکلوژیروس/سیکلوکوپتر و جایروداین را شامل شود.
🟩 LIFTOFF 🟩 همون Takeoff ولی عمودی شکل
the vertical take - off of a spacecraft, rocket, or helicopter
For aircraft traveling vertically, this is known as liftoff
🟩 SPLASHDOWN 🟩 آب فرود
Method of landing a spacecraft by parachute in a body of water
Splashdown is the method of landing a spacecraft by parachute in a body of water. It was used by crewed American spacecraft prior to the Space Shuttle program, by SpaceX Dragon and Dragon 2 capsules, and is planned for use by the upcoming Orion Multipurpose Crew Vehicle
به فرود یک فضاپیما یا قطعه ای از آن توسط چتر بر روی آب دریا آب فُرود ( به انگلیسی: Splashdown ) گفته می شود. فضاپیماهای سرنشین دار آمریکایی پیش از برنامه شاتل فضایی از این روش استفاده می کردند و سفینه های سایوز روسی و شنژو چینی نیز برای موارد اضطراری توان انجام آب فرود را دارند. تنها نمونه از آب فرود فضاپیماها در تاریخ شوروی که البته برنامه ریزی نشده بود مربوط است به فرود سایوز ۲۳. این فضاپیما بر سطح یخ زده یک دریاچه فرود آمد و فضانورد را با خطر مرگ روبه رو کرد.
🟩 TAXIWAY 🟩
A taxiway is a path for aircraft at an airport connecting runways with aprons, hangars, terminals and other facilities. They mostly have a hard surface such as asphalt or concrete, although smaller general aviation airports sometimes use gravel or grass.
خَزِشْراه یا تاکسی وی ( به انگلیسی: Taxiway ) ، مسیری در فرودگاه است که باند فرودگاه را با رمپها، آشیانه ها، ترمینال ها و دیگر امکانات فرودگاه متصل می سازد. بیشتر تاکسی وی ها دارای سطح سختی چون آسفالت یا بتون هستند، ولی در برخی از فرودگاه های کوچک، سطوح شنی یا چمن نیز به کار گرفته می شود.

به دست آوردن
برای شغل وقتی میگیم landing a job منظورمون به دست آوردن ( to get ) هستش.
landing ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل )
واژه مصوب: بارانداز
تعریف: منطقه ای پاک سازی شده در جنگل که در آن بینه ها را برای انتقال به خارج از جنگل در کامیون بارگیری می کنند
پاگرد
رسیدن، نائل شدن، دست یافتن، نِیل
فرود ( هوا پیما )
( معماری ) پاگرد پله یا پاگرد

بپرس