برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضا ایوبی صانع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تیرباران ١٣٩٧/٠١/١٩
|

2 روز تولد(اصطلاح) ١٣٩٧/٠١/١٣
|