برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد رضا شادی

محمد رضا شادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بهادار - با ارزش ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

2 اردو ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 sleeper
• I usually go up to London on the sleeper.
• معمولا با واگن تختخواب دار به لندن می روم.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|