برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدحسین رضامهر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قفسه های کتاب ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

2 ندویدن ١٣٩٩/١١/٢٨
|

3 The past verb of open ١٣٩٩/١١/٢٨
|

4 Cheap ١٣٩٩/١١/٢٧
|

5 اغلب مردم ١٣٩٩/١١/٢٧
|

6 راحت می یابیش ١٣٩٩/١١/٢٧
|

7 Simple past of listen ١٣٩٩/١١/٢١
|

8 تکه ای از کاغذ یا تکه ای کاغذ یا تکه کاغذ ١٣٩٩/١١/١٠
|

9 در مقابل چیزی بودن ١٣٩٩/١١/١٠
|

10 مخاطب ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

11 Music ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

12 Means extremely good or impressive ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

13 ابزار موسیقی مثل گیتار، سنتور، فلوت و.. ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

14 Used to tell someone that they have done something well ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

15 مورد استفاده جهت تشویق- آفرین، دمت گرم، احسنت و.. ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

16 حداقل ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

17 Opposite of expensive
ارزانIn Persian means
١٣٩٩/١٠/٢١
|

18 Opposite of poor
ثروتمندIn Persian means
١٣٩٩/١٠/٢١
|

19 آواز و یا قطعه ای صوتی خواندن ١٣٩٩/١٠/٢١
|

20 آهنگ،ترانه ١٣٩٩/١٠/٢١
|

21 معمولا به معنی قرآن و گاهی کتاب ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

22 أوْ ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

23 الأبيض ١٣٩٩/١٠/١٩
|

24 حال و هوای خوب ١٣٩٩/١٠/١٢
|

25 بی حوصلگی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

26 Adjective of sleep ١٣٩٩/١٠/١٢
|

27 هشتمین ماه میلادی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

28 ششمین ماه میلادی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

29 سومین ماه میلادی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

30 دکمه یا کلیدروشن خاموش یا ضامن ١٣٩٩/١٠/١٠
|

31 اصطلاح به معنی من باید برم ١٣٩٩/١٠/١٠
|

32 یک اصطلاح به معنی احمق نشو، یعنی درست فکر یا رفتار کن ١٣٩٩/١٠/١٠
|

33 اونجا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

34 Means wonderful
فوق‌العاده، شگفت انگیز
١٣٩٩/١٠/١٠
|

35 بسیار جذاب و دلربا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

36 Means very very big
عظیم، خیلی خیلی بزرگ
١٣٩٩/١٠/١٠
|

37 مجسمه، تندیس ١٣٩٩/١٠/١٠
|

38 اثر تاریخی، اثر باستانی، اثر ارزشمند ١٣٩٩/١٠/١٠
|

39 کتاب راهنما ١٣٩٩/١٠/١٠
|

40 فصل ها ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

41 Means for example
به معنی مانند، به عنوان مثال و...
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

42 Means mouses
به معنی موشها
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

43 اجرای و خواندن موسیقی و آهنگ به صورت زنده ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

44 مخاطب، دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

45 هزینه In Persian means
$175400 E.g. lives in a house that costs
یعنی: درخانه ای زندگی می کند که ۱۷۵۴۰۰ دلار هزینه دارد
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

46 اوکی، خوبه، صحیح، درسته ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

47 Means, then or as a result ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

48 Opposite of beautiful ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

49 نمره:In Persian usually means
?For example:Could I get a good grade yesterday
یعنی: آیا توانستم دیروز نمره خوبی بگیرم؟
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

50 Simple past of go ١٣٩٩/٠٩/١٠
|