برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدحسین رضامهر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رها ساخت، آزاد کرد ١٣٩٩/١٢/١٩
|

2 قفسه های کتاب ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

3 ندویدن ١٣٩٩/١١/٢٨
|

4 The past verb of open ١٣٩٩/١١/٢٨
|

5 Cheap ١٣٩٩/١١/٢٧
|

6 اغلب مردم ١٣٩٩/١١/٢٧
|

7 راحت می یابیش ١٣٩٩/١١/٢٧
|

8 Simple past of listen ١٣٩٩/١١/٢١
|

9 تکه ای از کاغذ یا تکه ای کاغذ یا تکه کاغذ ١٣٩٩/١١/١٠
|

10 در مقابل چیزی بودن ١٣٩٩/١١/١٠
|

11 مخاطب ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

12 Music ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

13 Means extremely good or impressive ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

14 ابزار موسیقی مثل گیتار، سنتور، فلوت و.. ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

15 Used to tell someone that they have done something well ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

16 مورد استفاده جهت تشویق- آفرین، دمت گرم، احسنت و.. ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

17 حداقل ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

18 Opposite of expensive
ارزانIn Persian means
١٣٩٩/١٠/٢١
|

19 Opposite of poor
ثروتمندIn Persian means
١٣٩٩/١٠/٢١
|

20 آواز و یا قطعه ای صوتی خواندن ١٣٩٩/١٠/٢١
|

21 آهنگ،ترانه ١٣٩٩/١٠/٢١
|

22 معمولا به معنی قرآن و گاهی کتاب ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

23 أوْ ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

24 الأبيض ١٣٩٩/١٠/١٩
|

25 حال و هوای خوب ١٣٩٩/١٠/١٢
|

26 بی حوصلگی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

27 Adjective of sleep ١٣٩٩/١٠/١٢
|

28 هشتمین ماه میلادی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

29 ششمین ماه میلادی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

30 سومین ماه میلادی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

31 دکمه یا کلیدروشن خاموش یا ضامن ١٣٩٩/١٠/١٠
|

32 اصطلاح به معنی من باید برم ١٣٩٩/١٠/١٠
|

33 یک اصطلاح به معنی احمق نشو، یعنی درست فکر یا رفتار کن ١٣٩٩/١٠/١٠
|

34 اونجا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

35 Means wonderful
فوق‌العاده، شگفت انگیز
١٣٩٩/١٠/١٠
|

36 بسیار جذاب و دلربا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

37 Means very very big
عظیم، خیلی خیلی بزرگ
١٣٩٩/١٠/١٠
|

38 مجسمه، تندیس ١٣٩٩/١٠/١٠
|

39 اثر تاریخی، اثر باستانی، اثر ارزشمند ١٣٩٩/١٠/١٠
|

40 کتاب راهنما ١٣٩٩/١٠/١٠
|

41 فصل ها ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

42 Means for example
به معنی مانند، به عنوان مثال و...
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

43 Means mouses
به معنی موشها
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

44 اجرای و خواندن موسیقی و آهنگ به صورت زنده ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

45 مخاطب، دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

46 هزینه In Persian means
$175400 E.g. lives in a house that costs
یعنی: درخانه ای زندگی می کند که ۱۷۵۴۰۰ دلار هزینه دارد
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

47 اوکی، خوبه، صحیح، درسته ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

48 Means, then or as a result ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

49 Opposite of beautiful ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

50 نمره:In Persian usually means
?For example:Could I get a good grade yesterday
یعنی: آیا توانستم دیروز نمره خوبی بگیرم؟
١٣٩٩/٠٩/١٠
|