برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یک لقمه، خیلی کوچک ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

2 نقشه برداری نشده،نگاشت نشده، ناشناخته ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

3 بیان کردن متوالی( مثل ضربه چکش)، ایجاد و باعث چیزی شدن ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

4 از نظر من حله ، من مشکلی ندارم ، من مخالفتی ندارم ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

5 جعل کردن چیزی ، وانمود کردن ، تمارض کردن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

6 محض ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

7 مرغ دریایی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|