محمد بکام

محمد بکام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbracketed٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مشمول بودنگزارش
5 | 0
closely١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١فشردهگزارش
7 | 0
fold into١٥:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٢١منطبق شدنگزارش
5 | 1
blocking١٥:٥١ - ١٣٩٩/١٢/١٩[تئاتر و سینما] میزانسنگزارش
7 | 1
wayfarer١٥:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/١٩خانه به دوشگزارش
7 | 0
stage direction٠٢:١١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥دستور صحنهگزارش
7 | 0
major٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩پایه The Major Plays: نمایش نامه های پایهگزارش
9 | 0
all the more reason١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٦دلیل مضاعفـی است برای. . .گزارش
9 | 0
play the game٠١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٣١گاهی این معنی رو می ده: to behave fairly بازی جوانمردانهگزارش
9 | 0
not yet٠١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/٣١الان نهگزارش
16 | 1
seem١٦:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/٣٠انگار، به ظاهرگزارش
25 | 0
grow٢٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٠بیشتر شدنگزارش
32 | 1
from٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٠نسبت بهگزارش
46 | 2
second١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤دیگر پای دیگر = second legگزارش
21 | 2
but١٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٣بر عکسگزارش
46 | 1
lack٠١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠امکان نداشتن، امکانِ استفاده از چیزی را نداشتنگزارش
28 | 1
faithless٠١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/٢٩بی حاصلگزارش
7 | 1
take١٥:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٨به کار گرفتن، به کار بردنگزارش
39 | 1
trunk١٥:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٨جعبهگزارش
21 | 2