برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد بکام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [تئاتر و سینما] میزانسن ١٣٩٩/١٢/١٩
|

2 خانه‌به‌دوش ١٣٩٩/١٢/١٩
|

3 دستور صحنه ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

4 پایه

The Major Plays: نمایش‌نامه‌های پایه
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

5 دلیل مضاعفـی است برای... ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

6 گاهی این معنی رو می‌ده:

to behave fairly
بازی جوانمردانه
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

7 الان نه ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

8 انگار، به‌ظاهر ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

9 بیشتر شدن ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

10 نسبت‌به ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

11 دیگر

پای دیگر = second leg
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

12 بر‌عکس ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

13 امکان نداشتن،
امکانِ استفاده از چیزی را نداشتن
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

14 بی‌حاصل ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

15 به‌کار گرفتن، به‌کار بردن ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

16 جعبه ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|