محمد مهدی صحبتی

محمد مهدی صحبتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtwice١٧:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩two times در کتاب کانون زبان ایران گزارش
76 | 1
once١٦:٥٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩one time only در کتاب کانون زبان ایرانگزارش
97 | 3
oven١٦:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩Something in the shape of a box used for cooking in the kitchen در کتاب کانون زبان ایرانگزارش
99 | 2
bitter١٦:٤٢ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩not sweet در کتاب کانون زبان ایرانگزارش
110 | 1
bakery١٦:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩Ashop where bread, cakes, etc are cooked and soldدر کتاب کانون زبان ایرانگزارش
87 | 1
bakery١٦:١٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩این کلمه علاوه بر نانوایی به معنی شیرینی پزی با قنادی نیز هستگزارش
80 | 3
speech١٦:٠٢ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩aformal talk ترجمه در کتاب کانون زبان ایرنگزارش
94 | 2
feed١٥:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩این کلمه در کتاب کانون زبان ایران بهgive food to معنی شده است. Reach1. supplementary book. unite5گزارش
108 | 8
degree١٥:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩دمای هوا درجه ی هوا :a unit ofmeasurementگزارش
69 | 4

فهرست جمله های ترجمه شدهbakery١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩
• We stopped at the bakery to buy some muffins and doughnuts.
ما در نانوایی توقف کردیم تا کمی کلوچه و دونات بخریم
159 | 5
feed١٥:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩
• She's feeding the baby now.
او هم اکنون در حال غذا دادن به بچه است
67 | 7
feed١٥:٤٢ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩
• Did you feed the cat?
آیا شما به گربه غذا داده اید؟
41 | 6