برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد مهدی صحبتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 two times در کتاب کانون زبان ایران
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

2 one time only در کتاب کانون زبان ایران ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

3 Something in the shape of a box used for cooking in the kitchen در کتاب کانون زبان ایران ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

4 not sweet در کتاب کانون زبان ایران ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

5 Ashop where bread,cakes,etc are cooked and soldدر کتاب کانون زبان ایران ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

6 این کلمه علاوه بر نانوایی به معنی شیرینی پزی با قنادی نیز هست ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

7 aformal talk ترجمه در کتاب کانون زبان ایرن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

8 این کلمه در کتاب کانون زبان ایران بهgive food to معنی شده است.Reach1.supplementary book.unite5 ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

9 دمای هوا درجه ی هوا :a unit ofmeasurement ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 bakery
• We stopped at the bakery to buy some muffins and doughnuts.
• ما در نانوایی توقف کردیم تا کمی کلوچه و دونات بخریم
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

2 feed
• She's feeding the baby now.
• او هم اکنون در حال غذا دادن به بچه است
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

3 feed
• Did you feed the cat?
• آیا شما به گربه غذا داده اید؟
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|