برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mohammad amin

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افرادی که آسیب روانی دیده اند.
به طور کلیافراد با آسیب روانی 3 ویژگی دارد:
1.عمل یا اعتقاد متفاوت فرد
2. چنین اقدام و اعتقادی تحت کنترل فرد ...
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

2 عصب شناختی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

3 خصوصی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

4 مقاله مروری ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

5 کلاه یا عینک بازی های مجازی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

6 روان سنجی ١٣٩٧/١٢/١٧
|

7 کمبود ١٣٩٧/١٢/١٧
|

8 مانع شدن
جلوگیری کردن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

9 مشکل ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

10 شرکت کنندگان
آزمودنی ها
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

11 عصب-روانشناسان
کسانی که علل رفتار را به عوامل عصبی ربط می دهند.
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

12 نویسندگان
صاحب سبکان
صاحب نظران
نظریه پردازان
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

13 از لحاظ مطلوبیت
به طور مطبوع
از لحاز کیفی
١٣٩٧/١٢/٠٩
|