برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین شاه علی

حافظ کل قرآن کریم ونهج البلاغه<br>مترجم و مفسر کل قرآن<br>سن:12<br>مدرک تحصیلی: لیسانس رشته علوم قرآن و حدیث

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سنگینی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

2 احیانا
اگر
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

3 Categoriz ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

4 ستمال یا شال بزرگ که بسیجی ها به گردن می بندد ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

5 نام استانی در افغانستان
.
نام قدیم آن کافرستان بود
با حمله سپاه نادرشاه افشار و علی صالح خان خلیلی منجزی بختیاروند در زمان فتح هند،این منطق ...
١٣٩٦/٠٦/١٨
|

6 چوب
١٣٩٦/٠٦/١٨
|

7 مجازات کرد ١٣٩٦/٠٦/١٨
|

8 خورشید تابان
١٣٩٦/٠٦/١٨
|

9 خورشید درخشید
١٣٩٦/٠٦/١٨
|

10 پنکه
١٣٩٦/٠٦/١٨
|

11 جنگ
١٣٩٦/٠٦/١٨
|

12 قید
امشب
١٣٩٦/٠٦/١٨
|

13 توافق - معامله - سازش - قرارداد - تعهد - مذاکره - پیمان ١٣٩٦/٠٦/١٣
|

14 honey
١٣٩٦/٠٦/١٣
|

15 camel ١٣٩٦/٠٦/١١
|

16 ring ١٣٩٦/٠٦/١١
|

17 ax ١٣٩٦/٠٦/١١
|

18 wish ١٣٩٦/٠٦/١١
|

19 شهر لگویی
پارک هایی که از لگو ساخته شده اند
١٣٩٦/٠٦/٠٦
|

20 فرمانروایی
هدایت کردن یک گروه به سمت راه درست
١٣٩٦/٠٦/٠٦
|

21 back, past, old, late, bygone, foretime ١٣٩٦/٠٦/٠٦
|

22 مرحوم ١٣٩٦/٠٦/٠٦
|

23 عمق
١٣٩٦/٠٦/٠٦
|

24 فهمیدن
١٣٩٦/٠٦/٠٦
|

25 حافظ کل قرآن کریم
ونهج البلاغه
مدرک تحصیلی :لیسانس علوم قرآنی
متولد:1385/1/23 تهران
سن:12
١٣٩٦/٠٥/٣١
|

26 مشکلات ١٣٩٦/٠٥/٣٠
|

27 سهم
١٣٩٦/٠٥/٣٠
|

28 مزلقان چای نام روستایی در بخش نوبران ساوه ودر کنار رود خانه مزلقان چای واقع میباشد .مزلقان از واژه مردگان بوجود آمده است .و چای هم نام رود به ترکی می ... ١٣٩٦/٠٥/٢٦
|

29 شیوع
١٣٩٦/٠٥/٢٦
|

30 آنجا
١٣٩٦/٠٥/٢٦
|

31 اینجا
١٣٩٦/٠٥/٢٦
|

32 Parlement member ١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

33 trip
journey
travel
١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

34 از عرفا وعلمای دهر که به درجه (علامه)رسیدند یعنی بسیار داننده
صاحب تفسیر المیزان
زبان اصلی تفسیر:عربی
اصلیت:ایرانی
دین :شیعه اثنا عشری
١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

35 روش
راه
١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

36 خدا
پرور دگار
بیش از 1000 صفت دارد
جامع ترین نام:الله
١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

37 عربی:ناس
افراد
ملت یک شهر
١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

38 عربی:عدو
محرب
١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

39 NAME ١٣٩٦/٠٥/٢٢
|

40 شهر
lego city:شهر لگویی
١٣٩٦/٠٥/١٩
|

41 محلی برای خرید کتاب
خواندن کتاب
کتابخانه
مکتبه
١٣٩٦/٠٥/١٩
|

42 انگلیسی:job/WORKE
عربی:شان.امر
١٣٩٦/٠٥/١٩
|

43 street ١٣٩٦/٠٥/١٦
|

44 آشپز خانه
١٣٩٦/٠٥/١٦
|

45 clause ١٣٩٦/٠٥/١٦
|

46 خرس ١٣٩٦/٠٥/١٦
|