محمد حسین شاه علی

محمد حسین شاه علی حافظ کل قرآن کریم ونهج البلاغه< br> مترجم و مفسر کل قرآن< br> سن:12< br> مدرک تحصیلی: لیسانس رشته علوم قرآن و حدیث

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpressure١٥:٢٧ - ١٣٩٦/٠٧/٣٠سنگینی گزارش
28 | 3
respeact١٤:٢٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٩احیانا اگرگزارش
2 | 0
طبقه بندی١٣:٠٣ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢Categorizگزارش
7 | 1
چفیه١٧:٣٩ - ١٣٩٦/٠٦/٢١ستمال یا شال بزرگ که بسیجی ها به گردن می بنددگزارش
9 | 1
نورستان٢٣:٢٥ - ١٣٩٦/٠٦/١٨نام استانی در افغانستان . نام قدیم آن کافرستان بود با حمله سپاه نادرشاه افشار و علی صالح خان خلیلی منجزی بختیاروند در زمان فتح هند، این منطقه تصرف ... گزارش
5 | 0
wood١٢:٣٦ - ١٣٩٦/٠٦/١٨چوب گزارش
57 | 2
sunshine١٢:٢٠ - ١٣٩٦/٠٦/١٨خورشید تابان گزارش
14 | 1
punished١٢:٣٢ - ١٣٩٦/٠٦/١٨مجازات کردگزارش
18 | 1
war١٢:١٩ - ١٣٩٦/٠٦/١٨جنگ گزارش
28 | 2
sun is shine١٢:٢٠ - ١٣٩٦/٠٦/١٨خورشید درخشید گزارش
2 | 0
fan١٢:١٩ - ١٣٩٦/٠٦/١٨پنکه گزارش
92 | 6
tonight١٢:١٣ - ١٣٩٦/٠٦/١٨قید امشبگزارش
78 | 3
عسل١٤:٠١ - ١٣٩٦/٠٦/١٣honey گزارش
133 | 7
شتر١٢:٥٣ - ١٣٩٦/٠٦/١١camelگزارش
37 | 3
انگشتر١٢:٥١ - ١٣٩٦/٠٦/١١ringگزارش
18 | 1
تبر١٢:٥٠ - ١٣٩٦/٠٦/١١axگزارش
23 | 1
ارزو١٢:٤٩ - ١٣٩٦/٠٦/١١wishگزارش
92 | 5
legoland١٣:٠١ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦شهر لگویی پارک هایی که از لگو ساخته شده اندگزارش
2 | 1
امامت و رهبری١٢:٥٧ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦فرمانروایی هدایت کردن یک گروه به سمت راه درستگزارش
0 | 0
گذشته١٢:٥٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦back, past, old, late, bygone, foretimeگزارش
14 | 4
late١٢:٥٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦مرحومگزارش
44 | 7
long١٢:٤٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦عمق گزارش
23 | 6
know١٢:٤٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦فهمیدن گزارش
99 | 6
محمد حسین شاه علی٢٢:٥٠ - ١٣٩٦/٠٥/٣١حافظ کل قرآن کریم ونهج البلاغه مدرک تحصیلی :لیسانس علوم قرآنی متولد:1385/1/23 تهران سن:12گزارش
2 | 1
problems٢٠:١٢ - ١٣٩٦/٠٥/٣٠مشکلاتگزارش
28 | 1
lot٢٠:١٠ - ١٣٩٦/٠٥/٣٠سهم گزارش
30 | 3
مزلقان١١:٠٠ - ١٣٩٦/٠٥/٢٦مزلقان چای نام روستایی در بخش نوبران ساوه ودر کنار رود خانه مزلقان چای واقع میباشد . مزلقان از واژه مردگان بوجود آمده است . و چای هم نام رود به ترکی ... گزارش
2 | 1
prevalence١٠:٥٨ - ١٣٩٦/٠٥/٢٦شیوع گزارش
46 | 1
there١٠:١٣ - ١٣٩٦/٠٥/٢٦آنجا گزارش
161 | 2
here١٠:١٠ - ١٣٩٦/٠٥/٢٦اینجا گزارش
117 | 3
مسافرت١٢:٥٨ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢trip journey travelگزارش
67 | 2
علامه سیدمحمدحسین طباطبایی١٢:٣٨ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢از عرفا وعلمای دهر که به درجه ( علامه ) رسیدند یعنی بسیار داننده صاحب تفسیر المیزان زبان اصلی تفسیر:عربی اصلیت:ایرانی دین :شیعه اثنا عشریگزارش
0 | 0
way١٢:٢٨ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢روش راهگزارش
136 | 9
الله١١:٥٧ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢خدا پرور دگار بیش از 1000 صفت دارد جامع ترین نام:اللهگزارش
55 | 2
مردم١١:٥٦ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢عربی:ناس افراد ملت یک شهر گزارش
21 | 2
دشمن١١:٤٩ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢عربی:عدو محربگزارش
16 | 0
نام١١:٤٤ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢NAMEگزارش
21 | 2
city١٢:٠٤ - ١٣٩٦/٠٥/١٩شهر lego city:شهر لگوییگزارش
39 | 3
library١٢:٠٠ - ١٣٩٦/٠٥/١٩محلی برای خرید کتاب خواندن کتاب کتابخانه مکتبه گزارش
34 | 2
کار١١:٥١ - ١٣٩٦/٠٥/١٩انگلیسی:job/WORKE عربی:شان. امرگزارش
16 | 4
خیابان١٥:١٢ - ١٣٩٦/٠٥/١٦streetگزارش
87 | 3
مطبخ١٥:١٠ - ١٣٩٦/٠٥/١٦آشپز خانه گزارش
16 | 1
عبارت١٥:٠٩ - ١٣٩٦/٠٥/١٦clauseگزارش
7 | 1
دب١٥:٠٧ - ١٣٩٦/٠٥/١٦خرسگزارش
2 | 0