ترجمه‌های محمدمهدی معصومی (١)

بازدید
٣٨
تاریخ
١ سال پیش
متن
Did you put the kettle on?
دیدگاه
٢

کتری رو گذاشتی تا آب جوش بیاد؟