محمد حسین شاه علی

محمد حسین شاه علی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهعصبانی١٦:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٦در عربی : غضبان گزارش
16 | 1
decrease٠٧:٥١ - ١٣٩٧/٠٧/٠٥کاهش ، کم کردن، کاستن گزارش
41 | 2
the amount٠٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٥مقدار، اندازهگزارش
12 | 0
rigid١٩:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٢٠سفت سر سخت محکم گزارش
55 | 1
persuade١٩:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٢٠راضی کردنگزارش
80 | 1
satrap١٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥استاندار در ایران باستان. شهربانگزارش
5 | 0
bueaucratic١٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥کار های اداری . کاغذ بازی . بوروکراسی گزارش
5 | 0
notabie١٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥قابل توجهگزارش
2 | 0
pride١٢:٢٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥افتخار کردن پراید :اتومبیل ساخت یران برگرفته از شرکت کیا موتورزگزارش
131 | 9
achamenid١٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥هخامنشی . هخامنشیانگزارش
16 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهprovide١٨:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩
• The school provides textbooks to the students.
این مدرسه به دانش آموزان کتابهای درسی میدهد
60 | 7
through١٢:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥
• The monkey swung through the trees.
ممیمون با کمک درختان آویزان شد
57 | 16