برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معین نوروزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حلاجی کردن
بررسی کردن
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

2 راه ها، خیابان ها ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

3 در این صورت ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

4 آزادی بیشتر ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

5 تفاوت و تمایز ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

6 روح بخشیدن ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

7 عملگرا ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

8 دوباره تایید یا تصدیق کردن
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

9 عمدا، از روی عمد ١٣٩٩/١١/١١
|

10 عامل ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

11 امور مالی ١٣٩٩/١٠/١٧
|

12 هماهنگ کردن جفت و جور شدن ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

13 ارتعاشی ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

14 تضمین ١٣٩٩/٠٩/٠١
|