برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مبینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شنیدن ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

2 همه فن حریف ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

3 باید،بالاجبا ☝ ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

4 کاردان ها، متخصصین نوعی کار یا روش.🤓 ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

5 انگشت شست وهر چیزی که بهش مربوط می شه🖓🖒👎👍 ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

6 یعنی آشکارا، روشن و روشنایی بخش به زندگی دیگران💖واقعا که اسم محشریه!😮 خیلی خیلی خوشحالم از اینکه اسمم مبیناس😁من عاشق مامان بابامم و از اونا از صمی ... ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|