should

/ʃʊd//ʃʊd/

معنی: باید، بایست
معانی دیگر: زمان گذشته ی: shall، (برای بیان وظیفه و محذور و مناسبت) باید، سزاوار است، سزد، بجا است اگر، (برای بیان احتمال و آینده) خواهم، خواهد (و غیره)، بنا است که، قرار است، (برای بیان مودبانه یا مرددانه ی عقیده) شاید (اینطور باشد)، (پس از so that یا in order that - برای بیان هدف و منظور) به منظور اینکه، تا، تا اینکه، زمان ماضی واسم مفعول فعل معین shall

بررسی کلمه

فعل کمکی ( auxiliary verb )
(1) تعریف: used to indicate that some action is advisable, advantageous, or important for one to do.
مشابه: need

- You have a fever, and you should stay in bed.
[ترجمه رشاد مصور] شما تب دارید و باید استراحت کنید.
|
[ترجمه عباس.ع] شما تب دارید و بهتره که در رختخواب بمانید ( استراحت کنید )
|
[ترجمه گوگل] شما تب دارید و باید در رختخواب بمانید
[ترجمه ترگمان] تو تب داری و باید روی تخت بمونی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I should go home now; it's getting late and I have to get up early.
[ترجمه F] من الان باید بروم خانه داره دیر میشه و من باید زود ازخواب بیدار بشم
|
[ترجمه محمد اکبری] الان من باید برم خونه داره دیر میشه و من صبح زود باید بیدار شم
|
[ترجمه گوگل] الان باید برم خونه داره دیر میشه و باید زود بیدار بشم
[ترجمه ترگمان] من باید برم خونه، داره دیر می شه و من باید زود از خواب بیدار بشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He should invest in a good mutual fund.
[ترجمه شیوا] الان من باید خونه برم ، داره دیر می شه و من مجبورم زود پاشم.
|
[ترجمه گوگل] او باید در یک صندوق سرمایه گذاری خوب سرمایه گذاری کند
[ترجمه ترگمان] او باید در یک صندوق سرمایه گذاری خوب سرمایه گذاری کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- We all know we should eat more fruits and vegetables.
[ترجمه گوگل] همه ما می دانیم که باید میوه و سبزیجات بیشتری بخوریم
[ترجمه ترگمان] همه ما می دانیم که باید میوه و سبزیجات بیشتری بخوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: used to indicate what can be reasonably expected based on logical inference.

- They said ten o'clock, so they should be here soon.
[ترجمه Tara] آنها گفتند ساعت ۱۰ است، پس آنها باید به زودی اینجا باشند.
|
[ترجمه گوگل] گفتند ساعت ده پس باید زودتر بیایند
[ترجمه ترگمان] آن ها گفتند که ساعت ده است، بنابراین آن ها باید به زودی به اینجا بیایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He hasn't eaten since early this morning, so he should be pretty hungry when he gets back.
[ترجمه Sam] او از صبح غذا نخورده، بنابراین وقتی برگردد خیلی گرسنه خواهد بود
|
[ترجمه گوگل] او از صبح زود چیزی نخورده است، بنابراین وقتی برگشت باید خیلی گرسنه باشد
[ترجمه ترگمان] او از صبح زود غذا نخورده، بنابراین وقتی برگردد خیلی گرسنه خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: used to express someone's opinion of the proper behavior, functioning, or state of something, even if it does not reflect reality.

- Men should act decisively, don't you agree?
[ترجمه گوگل] مردها باید قاطعانه رفتار کنند، موافق نیستی؟
[ترجمه ترگمان] مردان باید قاطعانه عمل کنند، موافق نیستید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- These packages should be easy to open, but they're just impossible without a scissors.
[ترجمه گوگل] این بسته ها باید به راحتی باز شوند، اما بدون قیچی غیرممکن هستند
[ترجمه ترگمان] این بسته ها باید آسان باشند، اما بدون قیچی کردن غیر ممکن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Why is this hammer on the kitchen table? It should be with the tools in the basement.
[ترجمه گوگل] چرا این چکش روی میز آشپزخانه است؟ باید با ابزار در زیرزمین باشد
[ترجمه ترگمان] چرا این چکش روی میز آشپزخانه است؟ باید با ابزار زیر زمین باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: used to express the possibility of something happening although it is considered very unlikely (used in conditional clauses beginning with "if," or at the beginning of a clause, inverting with the subject, but having the same meaning as if the clause began with "if").

- If any accident should happen, here is the number to call.
[ترجمه شیوا] اگر حادثه ای رخ بده ، به شماره ای که اینجا هست زنگ بزنید.
|
[ترجمه گوگل] اگر حادثه ای رخ دهد، شماره تماس در اینجا آمده است
[ترجمه ترگمان] اگر هر حادثه ای باید اتفاق بیفتد، این رقم را باید فراخوانی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This insurance policy will protect your family should you die while you are still young.
[ترجمه پری] اگر شما در جوانی فوت شوید این سیاست بیمه از خانواده شما حمایت خواهد کرد .
|
[ترجمه شیوا] درصورتیکه شما در زمان جوانی بمیرید این سیاست بیمه از خانواده ی شما حمایت خواهد کرد.
|
[ترجمه گوگل] این بیمه نامه از خانواده شما محافظت می کند در صورتی که شما هنوز جوان هستید بمیرید
[ترجمه ترگمان] این سیاست بیمه از خانواده شما محافظت خواهد کرد اگر شما هنوز جوان هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- If she should refuse, we will have to consider another candidate.
[ترجمه مهدی] اگر یه وقت او خودداری کند ما مجبورخواهیم بود نامزددیگری را درنظربگیریم
|
[ترجمه گوگل] اگر او امتناع کند، باید نامزد دیگری را بررسی کنیم
[ترجمه ترگمان] اگر او امتناع کند، ما باید نامزد دیگری را در نظر بگیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: past tense of "shall" (used after verbs in the past tense that express speech or thoughts).

- I thought I should never see him again.
[ترجمه ن.ر] من فکر میکردم نباید هرگز اورا دوباره ببینم
|
[ترجمه گوگل] فکر کردم دیگر نباید او را ببینم
[ترجمه ترگمان] فکر می کردم دیگر نباید او را ببینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I told her I should return in the spring.
[ترجمه گوگل] به او گفتم باید در بهار برگردم
[ترجمه ترگمان] به او گفتم که باید در بهار برگردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. should an interrogative sentence be ended with a question mark?
آیا باید جمله ی پرسشی را با نشان پرسش پایان داد؟

2. should the tip be paid separately?
آیا انعام را باید جداگانه داد؟

3. applicants should peruse the list of the required documents carefully
در خواست کنندگان باید با دقت فهرست مدارک لازم را مطالعه کنند.

4. belts should be carefully examined for any signs of perishing
برای کشف هر گونه نشانه ی پوسیدگی باید تسمه ها را به دقت امتحان کرد.

5. boys should not strip barks from trees
پسران نباید پوست درختان را بکنند.

6. buildings should be integrated with their surroundings
باید ساختمان ها را با محیط آنها تلفیق کرد.

7. children should be informed of the deleterrious effects of alcohol
بچه ها را باید به پیامدهای زیانبخش الکل آگاه کرد.

8. children should never be shaken hard
کودکان را هرگز نباید تکان شدید داد.

9. children should not play with breakable objects
بچه ها نباید با چیزهای زودشکننده بازی کنند.

10. children should profit from the instructions of their elders
بچه ها باید از درس های بزرگتران خود بهره بگیرند.

11. everyone should contribute according to their means
هرکسی باید به قدر استطاعت خود کمک کند.

12. everyone should enjoy equal civil rights
همه کس باید از حقوق مدنی برابر بهره مند باشد.

13. fiction should confine itself to reporting emotion and behavior
داستان باید به بیان احساس و رفتار محدود باشد.

14. he should be here by tomorrow
قرار است فردا اینجا باشد.

15. he should have been told notwithstanding
با این حال بایستی به او اطلاع داده می شد.

16. he should not assort with those gamblers
او نباید با آن قماربازان همنشینی کند.

17. he should not slur his lesson
نباید درس خود را سرسری بگیرد.

18. i should know by tomorrow
تا فردا مطلع خواهم شد.

19. i should think they would be pleased
فکر می کنم آنها خرسند خواهند شد.

20. industry should not be concentrated in our town
صنایع نباید در شهر ما متمرکز شوند.

21. learning should be a pleasure rather than a chore
آموختن باید لذت بخش باشد نه طاقت فرسا.

22. money should not blot out everything else
پول نباید چیزهای دیگر را از نظر محو کند.

23. one should know one's friends
آدم باید دوستان خود را بشناسد.

24. one should know oneself
آدم باید خودش رابشناسد.

25. one should love one's neighbors
انسان باید نسبت به همسایگان خود مهر بورزد.

26. one should not belittle one's inferiors
انسان نباید زیردستان خود را خوار بشمارد.

27. one should not defile a sacred place
کسی نباید محل مقدسی را نجس کند.

28. one should not humiliate a child in front of his friends
بچه را نباید جلو دوستانش خفیف کرد.

29. parents should never shirk their duties toward their children
والدین هرگز نباید در انجام وظایف خود نسبت به فرزندانشان کوتاهی کنند.

30. people should be able to express themselves in the free market of ideas
مردم باید بتوانند عقاید خود را در بازار آزاد اندیشه ها بیان کنند.

31. radio should enlighten the listener as well as entertain him
رادیو باید علاوه بر سرگرم کردن شنونده وی را ارشاد هم بکند.

32. sailors should be dressed in the rig ordered
ملوانان باید به لباسی که تعیین شده است ملبس باشند.

33. she should be in the pictures with that beautiful face!
با آن چهره ی زیبا جا دارد که در فیلم بازی کند!

34. she should not permit familiarities in public
او نباید اجازه بدهد که در حضور دیگران کسی نسبت به او برخورد خودمانی داشته باشد.

35. students should not be blamed for drinking deep of the culture which surrounds them
شاگردان را به خاطر پذیرش فرهنگی که دور تا دور آنها را فراگرفته است نباید ملامت کرد.

36. students should not be evaluated solely on the basis of written examinations
دانشجویان را نباید فقط بر مبنای آزمون های نوشتاری سنجید.

37. teachers should not accept gifts from their students
معلم نباید از شاگردانش هدیه قبول کند.

38. television should not become a platfom for terrorists propaganda
تلویزیون نباید وسیله ی تبلیغ تروریست ها بشود.

39. they should be able to look after themselves
بایستی بتوانند از خودشان توجه کنند.

40. we should decrease our imports and increase our exports
ما باید واردات خود را کاهش بدهیم و بر صادرات بیافزاییم.

41. we should mechanize our coal mines
ما باید کان های زغال سنگ خود را مکانیزه کنیم.

42. we should not allow our educational standards to become diluted
نباید اجازه دهیم معیارهای آموزشی ما دچار ضعف شوند.

43. we should not allow our national riches to be wasted so rapidly
نباید اجازه بدهیم که ثروت های ملی ما به این سرعت بر باد داده شوند.

44. we should not let quantity oust quality
نباید بگذاریم کمیت جای کیفیت را بگیرد.

45. we should not let the olympic games become further commercialised
نباید بگذاریم مسابقات المپیک بیش از این جنبه ی تجارتی به خود گیرد.

46. we should not use force to settle our difference
نباید برای حل اختلافات خود به زور متوسل شویم.

47. when should one prescribe this medicine?
در چه مواردی باید این دارو را تجویز کرد؟

48. why should love be constrained all the time?
چرا باید عشق همیشه مهار شود؟

49. why should we disquiet ourselves in vain in the attempt to control our destiny
چرا بایستی با کوشش بیهوده در راه مهارسازی سرنوشت،خود را دچار دل شوریدگی کنیم.

50. you should first dig the garden over
شما باید اول خاک باغ را بیل بزنید.

51. you should not be dismissive of his talents
شما نباید استعدادهای او را دست کم بگیرید.

52. you should not break your promise
قول خود را نباید بشکنی.

53. you should not do anything to offend the susceptibilities of the natives
شما نباید اقدامی بکنید که موجب جریحه دار شدن احساسات بومیان بشود.

54. you should not duplicate what has already been done
شما نباید کار انجام شده را تکرار کنید.

55. you should not gamble
تو نباید قماربازی کنی.

56. you should not lift heavy weights
شما نباید بار سنگین بلند کنید.

57. you should not use caustic cleaners on your skin
شما نباید مواد تمیز کننده ی سوز آور را به پوست خود بزنید.

58. you should respect your parents
باید به والدین خود احترام بگذاری.

59. you should seek the advice of counsel
باید از مشاور(ان) حقوقی رهنمود بخواهی.

60. you should study instead of partying!
به جای سورچرانی باید درس بخوانی !

61. you should study more
باید بیشتر درس بخوانی.

62. you should undersign this coutract
شما باید زیر این قرارداد را امضا کنید.

63. a friend should bear a friend's infirmities
(شکسپیر) دوست باید با نکات ضعف دوست خود بسازد.

64. a judge should not allow his own feelings to prejudice him
قاضی نباید اجازه بدهد که احساساتش او را دچار تعصب کند.

65. a poet should not poach upon a historian's territory
شاعر نباید به قلمرو مورخ تجاوز کند.

66. a teacher should make no exception among his students
معلم باید میان شاگردانش استثنا قائل نشود.

67. a writer should always consider his audience
نویسنده باید همیشه خواننده ی خود را مد نظر داشته باشد.

68. a writer should not censure other writers
یک نویسنده نباید نویسندگان دیگر را سرزنش کند.

69. all children should be immunized
باید (از راه تزریق) همه ی کودکان را ایمن کرد.

70. all costs should be carefully summed
کلیه ی هزینه ها باید با دقت جمع زده شوند.

مترادف ها

باید (فعل)
must, maun, should, ought, shall

بایست (فعل)
must, should, ought, shall

انگلیسی به انگلیسی

• must (indicating duty or obligation); would (softening the statement); would be (expressing the conditional nature of the connected statement)
if you say that something should happen, you mean that it will probably happen.
you also say that something should happen when you think that it is right or a good idea.
you use should in questions when you are asking for advice, permission, or information.
you use `i should' when you are giving advice.
if you say that something should have happened, you mean that it did not happen, although it was expected to happen.
if you say that something should have happened by now, you mean that it has probably happened by now.
you say that you should have done something when you realize that a mistake has been made and you are suggesting how it could have been avoided.
if you say that you should think something is true, you mean that you think it is true but you are not sure.
you also use should to say politely that you would like to have something or do something.
you also use should in `that' clauses after some verbs and adjectives.
some people use should in conditional clauses when they are talking about things that might happen; a formal use.

پیشنهاد کاربران

معنای دوستان:
در صورتیکه - اگر - چنانچه - در صورت
SYN
1 ) in case of
2 ) if
💠 The CONTRACTOR will inform the witnessing Parties when the Test is ready to take place.
Should the Test fail, it is the CONTRACTOR's responsibility to repeat the Test until the
...
[مشاهده متن کامل]

COMPANY Engineer and/or the Certifying Authority accepts that the Test Requirements are
satisfied.

معنی احیانا هم می دهد. بعنوان مثال: if anyone should call, please take a message
اگر احیانا کسی تماس گرفت لطفا پیامش را دریافت کن
ممکن است - نشاندهنده یک توصیه در متون استاندارد نظیر iso
درصورت ، بجای in case of
had best ( do something )
spoken
ought to

ought to do something, had better do something
We’d best be getting back
If so, we had best listen closely, since we will not get another chance
Should=به معنی باید است یعنی باید یک درجه ای را به ما میدهد
باید. بهتر است
سلام دوستان عزیز ، در اینجا should بمعنی باید می باشد که خود شخص برای خودش تعریف میکند، اماMust بمعنی باید ، دیگران برای شخص بایدها و نبایدها رو تعریف میکنن، پس should از درون فرد اجباریت میسازد ولی must از طرف دیگران به فرد اجباریت میاورد،
معادل میبایست برای این کلمه کاملا صحیح هست اما آقای اکبری این بیت مشهور و زیبای خانم پروین اعتصامی هست نه حافظ!!!
بایستن: Must
شایستن: Should
واسیدن: Would
( دکتر جاوید پاژین )
Should = oboigation
Should= advice
Should= expectaion
نیاز دیدن
What should we do?
به نظرت چه کار کنیم؟
You should tell him the truth.
بهتره حقیقت رو بهش بگی.
It's cold. Should I turn the heating on?
سرده. می خوای شوفاژ رو روشن کنم؟
Should I apologize to him?
...
[مشاهده متن کامل]

Yes, I think you should.
به نظرت ازش معذرت بخوام؟ آره. به نظر من بهتره این کار رو بکنی.
You shouldn't have said that.
بهتر بود اون حرف رو نمی زدی/نباید اون حرف رو می زدی.
This computer isn't working as it should.
این کامپیوتر درست/اون جور که باید کار نمی کنه. ( درست بهتره )

Suggestion
در انگلیسی بریتانیایی پس از صفات خاصی با بند اسمی می آید و معنی خاصی ندارد:
It was necessary that we should see the Grand Duke.
باید
There is no gerund after "should"
باید , بلافاصله، درجا
باید
( برای بیان نصیحت و یا جایی که اجبار شدیدی نیستshould استفاده می شود )
چه کارکنیم؟:What should we do?
توصیه کردن
توصیه شدن
used when referring to a possible event in the future:
If anyone should ask for me, I'll be in the manager's office.
Should you ( = if you ) ever need anything, please don't hesitate to contact me.
https://dictionary. cambridge. org/
بیان احتمال
اگر
Must
بهتر است که . . .

فعل کمکی معین که بعد ان gerund می گیرد
به معنای سزاوار است
متاسفانه باید در فارسی ما به عنوان تاکید استفاده می کنیم که اشتباه
باید یعنی سزاوار است همان طور که حافظ گفته
بایستی تو را به خانه ی قاضی برم
یعنی سزاوار است تو را به خانه قاضی برم
به صورت جمع، به معنی قوانین
Shoulds
باید . باید باشه .
باید میشه
1 بهتر است، می بایست، بایستی، رواست که
2 should = if اگر
should you need anything, please dont hesitate to contact me = اگر به چیزی نیاز داشتی، لطفا برای تماس با من تعلل نکن
فعل کمکی زمان گذشته
باید ولی قانون نیست
سزاوار است
باید ( بهتر )
باید ( بدن اجبار )
باید ( بدون اجبار )

باید، بایست
می بایست / باید
درصورتیکه، اگر
If you should change your mind, do let me know
بهتره که مثلا فلان این کارو انجام داد

زمان گذشته
در آن صورت
زمان گذشته ی shall ، به معنای باید، می بایست مترادف must.
باید، بالاجبا ☝
باید ( بدون انتخاب )
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٤٥)

بپرس