برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

JGYYHYTUY

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قلب
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

2 picture
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

3 تعداد زیادی ,قابل شمارش
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

4 سکه
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

5 نلعبکی ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

6 کیف زنانه ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

7 لاک پشت ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 dessert
• The dessert will spoil if you don't keep it in the fridge.
• اگر شما دسر را در یخچال نگه ندارید دسر خراب میشود
١٣٩٧/٠٨/١٦
|