برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی عبدلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سوغاتی،تحفه
ره آورد.
١٣٩٩/١٢/١٣
|

2 دورترین
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

3 قطعا،بی شک، یقیناً،
حتماً...
١٣٩٩/١٠/١٤
|

4 فصل ها
چهار فصل سال...
١٣٩٩/١٠/١٤
|

5 فرزند،به ویژه فرزند دختر
زن مرد ندیده،بنت ........
١٣٩٩/١٠/١٣
|

6 فرزند
فرزند به ویژه فرزند پسر.
١٣٩٩/١٠/١٣
|

7 آسیب
صدمه ،نقصان ،بلا،مشکل،
.....
١٣٩٩/١٠/١٢
|

8 واژن
اندام تناسلی زنانه
دهانه رحم
١٣٩٩/١٠/١١
|