برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی جم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حتی یک کلمه هم حرف نزدن ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

2 Be sth that everyone knows ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

3 Find or make contact with sb by email or phone ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

4 عادیه ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

5 باید زندگی رو آسون بگیری ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

6 تصمیم گرفتن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

7 ناگهانی ١٣٩٨/٠٤/١٨
|