میترا غفاری

میترا غفاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwithout skipping a beat١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢به یک چشم بهم زدنگزارش
0 | 0
even steven٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٩حساب بی حسابگزارش
0 | 0
do not mess with me٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٥سر به سرم نذارگزارش
2 | 0
acting manager٠٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٣مدیر موقتگزارش
0 | 0
backed into a corner٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦افتادن در بن بستگزارش
0 | 0
terrific٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦حرف ندارهگزارش
0 | 0
safety violation١٤:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤نقض ایمنیگزارش
0 | 0
bottom feeder١٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠١فرصت طلب هم میشهگزارش
0 | 0
bottom feeder١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠١مُرده خورگزارش
0 | 0
fire up٠٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠آماده کردن ترتیب کاری رو دادنگزارش
0 | 0
head off٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠پس زدنگزارش
0 | 0
glad hand١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨تشکر ویژهگزارش
0 | 0
you didn٠٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٩راضی به زحمتت نبودمگزارش
0 | 0
lay it on٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٩به گردن کسی انداختنگزارش
0 | 1
advocate٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٦/١٨مددکارگزارش
0 | 0
rig١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٨آمبولانسگزارش
0 | 1
cutting corners١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٨ماست مالی کردنگزارش
0 | 0
spineless١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٨بی بُتهگزارش
5 | 0
stand١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٧جایگاه شهودگزارش
0 | 0
dmv٢٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٦سازمان وسایل نقلیه موتوریگزارش
0 | 0
flattering٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٦جذابگزارش
2 | 0
sodomized١٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٦سکس مقعدیگزارش
0 | 0
sart١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦Sexual Assault Response Teamگزارش
0 | 0
sloppy١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٦بی احتیاطیگزارش
0 | 0
airtight١٤:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦The alibi's airtight عذرش موجههگزارش
0 | 0
faith١٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦حسن نیتگزارش
5 | 0
stop talking١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦قطع ارتباط کردنگزارش
0 | 1
in the wind١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٥ناپدید شدن غیب شدنگزارش
2 | 0
prior١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٥سوءپیشینهگزارش
2 | 1
come around١٥:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٥کنار آمدنگزارش
0 | 0
pop٠٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٥توجه جلب کردنگزارش
0 | 0
affiliate٠٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٥شبکهگزارش
0 | 0
get off on٠٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٥هیجان زده شدنگزارش
0 | 0
stringer٠٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٥خبررسونگزارش
0 | 0
judgmental٠٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٥ایرادگیرگزارش
5 | 0
tall tale١٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٤دروغ شاخدارگزارش
2 | 0
rigged١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤کار گذاشتن ( مثلا بمب کارگذاشتن )گزارش
0 | 0
clear١٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٤امنهگزارش
5 | 0
meth head٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٢سوءمصرفگزارش
0 | 0
on it٢١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١١دریافت شدگزارش
2 | 0