برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید طرقی دریاسری

کارشناس ترجمه از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
مدرس زبان انگلیسی
کارشناس روابط کارگزاری در بخش بین الملل بانک ملی ایران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1. الف: گذشته فعل weigh به معنای "وزن کردن"
.He weighed himself on the digital scale
".She weighs herself every morning"
".He used a scale t ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 legislation
• The legislation has a fundamental weakness.
• این قانون ضعفی بنیادی دارد.
١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

2 oust
• The rebels finally managed to oust the government from power.
• سر انجام شورشیان توانستند دولت را از قدرت خلع کنند.
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

3 restoration
• They demanded the restoration of all their lost lands.
• آن ها به شدت خواهان استرداد تمامی سرزمین های تصرف شده خود شدند.
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

4 portent
• Borrowers and lenders failed to recognize the portents of an economic collapse.
• وام دهندگان و وام گیرندگان نتوانستند هشدارهای فروپاشی اقتصادی را دریابند.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

5 outfit
• We were in the same outfit when we were in the army.
• وقتی در ارتش بودیم، در یک لباس خدمت می کردیم.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

6 outfit
• Those shorts and that top make a great outfit.
• آن شلوارک با آن تاپ خیلی باهم ست می شوند.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

7 outfit
• If you're serious about riding, you'll need a proper riding outfit.
• اگر درمورد سوارکاری جدی هستی، به یک دست لباس مخصوص سوارکاری نیاز داری.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

8 outfit
• The camping outfit included a tent, stakes, and ropes, among other things.
• تجهیزات اردو شامل چادر، چوب های نوک تیز، طناب و چیزهای دیگر بود.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

9 lowlife
• He had been confirmed as Bernhard Hoppe, ex-con, bank robber, gangster, very nasty and a real low-life.
• تایید کردند او برنارد هوپ بوده، کلاه بردار، سارق بانک و تبه کار سابق، آدمی کثیف و یک رذل تمام عیار.
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

10 lowlife
• Her low-life boyfriend kicks her out, leaving her homeless but still sweet and pregnant.
• دوست پسر رذلش با لگد از خانه بیرونش می کند و بی خانمان رهایش، در حالی که او باردار است و هنوز دوست داشتنی.
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

11 lowlife
• Charlie may be lowlife, but he isn't stupid.
• شاید چارلی پست باشد اما نادان نیست.
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

12 lowlife
• Pete turned out to be a real lowlife.
• معلوم شد پیت بسیار رذل و پست است.
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

13 lien
• The bank put a lien on his house.
• بانک خانه اش را به وثیقه گرفت.
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|