محمد حمزه پور

محمد حمزه پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgraftage١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤قلمه زنیگزارش
0 | 0
pore١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣[زمین شناسی و محیط زیست]: تخلخلگزارش
2 | 0
deciduous١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢deciduous forest [محیط زیست]: جنگل خزان برگ - جنگل برگ ریزانگزارش
0 | 0
dumping١٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢توده کردن زبالهگزارش
5 | 0
background radiation١٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تابش پایهگزارش
0 | 0
tylari١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢غدد برجسته زیر انگشتان در پرندگان شکاریگزارش
0 | 0
lekking١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢١رفتار رقابتی ( برای جفت گیری در پرندگان )گزارش
2 | 0
keel١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢١[پرنده شناسی]: تیغه جناغ سینه که در پرندگان پروازگر وجود دارد.گزارش
2 | 0
foraging١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١علف خواریگزارش
2 | 0
filter feeding١٢:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٢١[پرنده شناسی]: تغذیه فیلتری، صافی خواریگزارش
2 | 0
speculum١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی]: آینه بالی مثال :اردک های سرسبز نر و ماده در میان شاه پرهای خود، چند پر رنگین بسیار براق دارند که به آنها �آینه بالی� می گویند.گزارش
2 | 0
soaring١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی]: بال باز روی - سرخوردن روی جبهه هواگزارش
5 | 0
skimming١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی]: شکافت سطح آب برای صیدگزارش
2 | 0
pterylosis١٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی] : ترتیب رویش پر در بدن پرندگانگزارش
2 | 0
pterylae١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی]: بخش دارای رویش پرگزارش
2 | 0
polybrachygamy١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی]: بی نظمی جنسی - هرج و مرج جنسیگزارش
2 | 0
pellet١٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی]: ریمه ریمه جانوران شامل قسمت های غیرقابل هضم غذا مانند مو، پرها، خرده های استخوان هستند.گزارش
2 | 0
pattering١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی]:صید با چنگالگزارش
2 | 0
pamprodactyle١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠[پرنده شناسی]: متغیر انگشتیگزارش
2 | 0
eclipse١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٨[پرنده شناسی] پر ریزی یک بارهگزارش
2 | 0
game refuge١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٨[محیط زیست] پناهگاه حیات وحشگزارش
2 | 0
flapping١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٨[پرنده شناسی] : پرواز همراه با بال زدنگزارش
5 | 0
dusting١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٨[پرنده شناسی] حمام خاکگزارش
5 | 0
disruptive natural selection١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١٨انتخاب طبیعی گسلندهگزارش
5 | 0
down feather١٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٨در پرنده شناسی می تواند به معنا: پرهای دوران جوجگی - کُرک باشد.گزارش
5 | 0