hook

/ˈhʊk//hʊk/

معنی: ضربه، دام، قلاب، چنگک، چنگک بزرگ، منقار نوک برگشته، منقار عقابی، تله، بدام انداختن، گیر اوردن، ربودن، بشکل قلاب دراوردن، گرفتار کردن، کج کردن
معانی دیگر: نشبیل، کجه، آکج، منشال، (عامیانه) جلب کننده، گیرا، وسوسه انگیز، مشتری آور، (مشت بازی) ضربه قوس دار، هوک، قلاب دار کردن، قلاب زدن به، با قلاب گرفتن یا بلند کردن، قلاب کردن، (گاو و گراز و غیره) شاخ زدن، با شاخ حمله کردن، (عامیانه) وسوسه کردن، به دام انداختن، مجذوب کردن، جلب کردن، معتاد کردن، خو دادن، (دریانوردی - خودمانی) لنگر کشتی، هر چیز قلاب مانند : پیشروی قلابدیس خشکی در دریا و بالعکس، پیچ قلابدیس رودخانه (یا جوی و غیره)، (در انداختن یا زدن گوی) توپ قوس دار، مسیر منحنی (گوی)، مسیر قوس دار دادن به، (موسیقی) انحنای نت، قلابدیس کردن، به شکل قلاب یا کجه درآوردن یا درآمدن، قوس دار کردن یا شدن، (عامیانه) دزدیدن، بلند کردن، (مشت بازی) ضربه ی قوس دار زدن، هوک زدن، (امریکا - خودمانی) فاحشگی کردن، (خودمانی - جمع) انگشتان
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: by hook, hook, line, and sinker
(1) تعریف: a curved or angled piece of metal, plastic, or the like that is used for holding, hanging, securing, or pulling things.

(2) تعریف: a fishhook.

(3) تعریف: a sharp bend, curve, or angle in the course or length of something, such as a river, a road, or a piece of land next to water.
مشابه: turn

(4) تعریف: a curve or angle in a letter, mark, symbol, or the like.

(5) تعریف: in sports, the curve of a ball in the direction opposite to the throwing or striking hand. (Cf. slice.)

(6) تعریف: in boxing, a short swinging blow or punch, made with the arm bent.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: hooks, hooking, hooked
(1) تعریف: to hold, hang, secure, or pull with or as with a hook.
مشابه: grapple, hang up, snag

(2) تعریف: to snare (a fish) with a fishhook.

(3) تعریف: to shape into a hook; cause to bend sharply.

(4) تعریف: to pull (loops of yarn or thread) through coarse cloth with a hook.

(5) تعریف: to make (a rug or garment) in this way.

(6) تعریف: (informal) to entice and snare.
مشابه: addict

- He hooked her on heroin.
[ترجمه ترگمان] اون رو به هروئین وصل کرده بود
[ترجمه گوگل] او او را به هروئین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: in sports, to throw or strike (a ball) so that it curves away from the throwing or striking hand.

(8) تعریف: in boxing, to swing at or hit with the arm bent.

(9) تعریف: (slang) to steal.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: hookless (adj.), hooklike (adj.)
عبارات: hook up
(1) تعریف: to bend or curve sharply.

- The road hooks to the right.
[ترجمه ترگمان] قلاب ها به سمت راست - ه
[ترجمه گوگل] جاده به سمت راست چنگ زدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to become connected, held, or fastened with or as with a hook.
مشابه: fasten, hitch, snag

- My sweater hooked on a nail.
[ترجمه ترگمان] ژاکتم به یه میخ قلاب شده بود
[ترجمه گوگل] ژاکت من بر روی ناخن قلاب کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: in sports, to curve away in a hook.

- The ball hooked to the left.
[ترجمه ترگمان] گلوله به سمت چپ ضربه زد
[ترجمه گوگل] توپ به طرف چپ چسبیده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: (slang) to work as a prostitute.

جمله های نمونه

1. hook your skirt!
قلاب یا گیره ی دامنت را ببند!

2. hook up
به هم وصل کردن،به برق وصل کردن

3. by hook or by crook
هرجوری شده،به هر نحوی از انحا

4. get the hook
(خودمانی) اخراج شدن،(از خدمت) منفصل شدن

5. off the hook
(عامیانه) فارغ البال،رها،آزاد از دردسر

6. she wants to hook a husband
می خواهد شوهری را به تور بزند.

7. i landed a left hook on his chin
یک هوک چپ به چانه ی او فرود آوردم.

8. hang your overcoat on the hook
پالتو خود را به چنگک بیاویز.

9. the sale advertisement was a hook to attract customers
آگهی حراج،قلابی برای جلب مشتری بود.

10. to catch fish with a hook
با قلاب ماهی گرفتن

11. i hung my overcoat from the hook
پالتو خود را از قلاب آویختم.

12. the butcher hung the sheep carcass from a hook
قصاب لاشه ی گوسفند را به قلاب آویخت.

13. if you press this button, your parachute will be disengaged from the hook
اگر این دکمه را فشار بدهید چتر نجات شما از قلاب باز خواهد شد.

14. You can hook up the dress at the back.
[ترجمه ترگمان]میتونی اون لباس رو بپوشی
[ترجمه گوگل]شما می توانید لباس را در عقب قلاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I hung my coat on a hook.
[ترجمه ترگمان]کتم را روی قلاب گذاشتم
[ترجمه گوگل]من کت خود را بر روی یک قلاب آویزان کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Who's who of the hook, and who is who of redemption.
[ترجمه ترگمان]کیست که این قلاب را دارد و کیست که رستگاری باشد
[ترجمه گوگل]چه کسی از قلاب و چه کسی است که از رستگاری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The hook which he had thrown did not catch on the rocks, and dropped back to the ground.
[ترجمه ترگمان]قلاب که پرتاب کرده بود روی صخره ها گیر نکرد و به زمین افتاد
[ترجمه گوگل]قلاب که پرتاب کرد، روی سنگ ها نیافت و به زمین افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. He baited his hook with pie.
[ترجمه ترگمان]او قلاب را با پای خود به قلاب قلاب کرده بود
[ترجمه گوگل]او قلاب خود را با پای خیس کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Hang your clothes on the hook.
[ترجمه ترگمان] لباسات رو بذار روی قلاب
[ترجمه گوگل]لباس خود را بر روی قلاب بگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. Can we hook up to the electricity supply at the campsite?
[ترجمه ترگمان]میشه به برق رو در اردوگاه وصل کنیم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانیم به برق در اردوگاه برق وصل شویم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ضربه (اسم)
pelt, accent, emphasis, stress, impact, strike, stroke, thud, lash, acute, hook, tit, brunt, hack, flap, whop, sock, traumatism, whang

دام (اسم)
net, toil, ambush, trap, snare, pitfall, decoy, hook, noose, quicksand, grin, springe

قلاب (اسم)
link, grapnel, grappling, fish hook, hank, bracket, hook, clasp, pullback, buckle, tach, tache, gib, staple, creel, crampon, hamulus, grapple, frog, trigger, holdfast, pennant

چنگک (اسم)
drag, grapnel, peg, hook, gaff, tach, tache, prong, climbing irons, rake, quotation marks, inverted commas, crampon, hayfork

چنگک بزرگ (اسم)
hook

منقار نوک برگشته (اسم)
hook

منقار عقابی (اسم)
hook

تله (اسم)
trap, snare, pitfall, decoy, hook, snarl, noose, quicksand, fox trap

بدام انداختن (فعل)
trap, snare, decoy, inveigle, entrap, hook, enmesh, nail, ensnare, ensnarl, mesh

گیر اوردن (فعل)
grasp, hook

ربودن (فعل)
abduct, hijack, snatch, rob, steal, grab, abstract, get, usurp, bag, ravish, hook, subduct, purloin, reave, shanghai, suck in

بشکل قلاب دراوردن (فعل)
hook

گرفتار کردن (فعل)
confuse, incriminate, draw, implicate, hook, involve, enlace, enmesh, entangle, embrangle, tangle, muddle, immesh, enwrap

کج کردن (فعل)
top, tip, incline, deflect, bend, strain, slant, list, crook, tilt, contort, inflect, recurve, distort, hook, incurve

تخصصی

[سینما] چنگک
[عمران و معماری] قلاب - چنگک
[کامپیوتر] کد ماشینی که در یک ماژول یا پیمانه از سیستم عامل جای داده می شود تا کنترل را به روالی که وظیفه ای اضافی انجام می دهد انتقال داده و در محلی متفاوت از ماژول اصلی ذخیره نماید . - قلاب نوعی تهیه کنندگی و تامین در برنامه ی کامپیوتری به منظور تعامل با برنامه های دیگر که قرار است نوشته شوند . مثلاً asob photoshop , netscape navigator امکانات اضافی را برای plug - in فراهم می کنند که ویژگیهای جدیدی را به آن می افزایند . نگاه کنید به plug-in .
[مهندسی گاز] قلاب، چنگک
[زمین شناسی] قلاب
[نساجی] قلاب
[ریاضیات] حلقه ی استوانه ای، چنگک، قلاب، کلاهک، گیره
[نفت] قلاب

به انگلیسی

• curved piece of metal or other material by which things are hung or attached; fishhook; curve, angle, sharp bend; short punch (boxing)
secure, fasten, hang, attach; bend; capture; ensnare, addict; catch a fish; be caught; be attached; pull loops of yarn through cloth with a hook; steal (slang); punch with the elbow bent (boxing)
a hook is a bent piece of metal or plastic used for holding things or hanging things on.
if you hook one thing onto another, you attach it there using a hook.
see also hooked.
if you take the phone off the hook, you take the receiver off the part that it normally rests on, so that the phone will not ring.
if your telephone is ringing off the hook, so many people are trying to telephone you that it is ringing constantly; used in american english.
if someone gets off the hook, they manage to get out of a difficult or dangerous situation; an informal expression.
if you hook up a computer or other electronic machine, you connect it to other similar machines or to a central power supply.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیضربه، دام، قلاب، چنگک، چنگک بزرگ، منقار ...معانی متفرقهنشبیل، کجه، آکج، منشال، ( عامیانه ) جلب کن ...بررسی کلمهاسم ( noun ) عبارات : by hook, hook, line, and sinker • ( 1 ) تعریف: a curved or angled pie ...جمله های نمونه1. hook your skirt! قلاب یا گیره ی دامنت را ببند! 2. hook up به هم وصل کردن، به برق وصل کردن 3 ...مترادفضربه ( اسم ) pelt, accent, emphasis, stress, impact, strike, stroke, thud, lash, acute, hook, tit, ...بررسی تخصصی[سینما] چنگک [عمران و معماری] قلاب - چنگک [کامپیوتر] کد ماشینی که در یک ماژول یا پیمانه از سیستم عام ...انگلیسی به انگلیسیcurved piece of metal or other material by which things are hung or attached; fishhook; curve, angle ...
معنی hook، مفهوم hook، تعریف hook، معرفی hook، hook چیست، hook یعنی چی، hook یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف h، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف h، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف h، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف h
کلمه بعدی: hook and eye
اشتباه تایپی: اخخن
آوا: /هوک/
عکس hook : در گوگل
معنی hook

پیشنهاد کاربران

hook somebody ( informal
به معنی علاقه مند کردن - جذب کردن
Cigarette ads designed to hook young people
تیغ فرش بافی
در موسیقی hook به معنی جای پرتاکید ترانست
گیر افتادن
? hook or habit
گیر افتادی یا عادتته
تلفن: قطع کردن
قلاب ، چنگک
یه نوع ضربه در ورزش بوکس هم هست
قلاب

دستگیره گرد در
hook the door
در و چفت کن
ماهی گرفتن با قلاب:
I hooked a 20 - pound salmon last week
بستن و گره زدن:
Just hook the bucket onto the rope and lower it down


در بافت برنامه نویسی سمت کاربر و طراحی وب اپلیکیشن ها اصطلاح فنی یا ترمینالوژی Life Cycle Hooks رو داریم که اشاره به چرخه ی حیات یک کامپوننت یا قسمت داخل یکی از فریم ورک های جاوااسکریپتی مثل انگولار و ری اکت و ویو جی اس میکنه. اینطوری درنظر بگیرید که فریم ورک ( مثلا انگولار ) یک شخص هست و جانی دارد حالا اون متدها و مراحل چرخه هرکدوم یک قلاب هستن که جان این شخص رو نگه داشتن و هروقت که قلاب ها رها بشن اون شخص ( مثلا یک کامپوننت انگولار ) از بین میره. یا اینطوری مدنظرتون باشه که انگولار به عنوان یک شخص از ارتفاعی توسط این هوک ها ( متدها و مراحل چرخه عمر ) نگه داشته شده و زنگیش وابسته به بودن این قلاب ها ( هوک ها ) هست.
قلاب
از این آویز هایی که لباس ها را روش نگه می دارند
جا لباسی، وسیله ای کج به شکل قلاب ، که با آن لباس یا هوله بر روی آن آویزان می کنند.
حقوق مدنی civil rights
در لباس به معنای دندانه های زیپ
حمیدرضا جان معادل ارائه کن نه تفسیر المیزان
As soon as I opened the cover of this book, I was hooked
به محض اینکه این کتاب رو باز کردم درگیرش شدم ( مطالب ش درگیرم کرد )
گرفتار بودن
قلاب ( کردن ) , با قلاب گرفتن

# Hang your towel on that hook
# I had a fish on the end of my hook
# He hooked the trailer to his car
# How many salmon did you hook
# She hooked the shoe out of the water
یک چیز یا انسان جذاب و گیرا.
قلاب ، گیره ، آویز
هوکیدَن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما