میلادتابعی

میلادتابعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهconducive to١١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٠مستعد چیزی بودنگزارش
2 | 0
vacillation٢١:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٩نوسان رفتاری واخلاقیگزارش
2 | 0
over stimate١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٣اغراقگزارش
2 | 1
resemble٢٠:٢٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٣مترادف liken=look like= مشابه چیزی بودنگزارش
5 | 1
implementing١١:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٢به اجراگذاشتن ( پروژه های بزرگ ) گزارش
34 | 1
compensate for١٠:٥٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٢Compensate for=make up for جبران کردنگزارش
32 | 1
dereism٠٩:٥١ - ١٣٩٨/١٢/١٦Dereism thinking تفکر کاذب ( درروانشناسی )گزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهcripple١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٣٠
• It is wrong to make fun of a cripple.
خندیدن به یک فلج ( چلاق ) یک کار اشتباه است
5 | 1