برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میلادتابعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مستعد چیزی بودن ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

2 نوسان رفتاری واخلاقی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

3 اغراق ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

4 مترادف liken=look like= مشابه چیزی بودن ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

5 به اجراگذاشتن (پروژه های بزرگ)
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

6 Compensate for=make up for جبران کردن ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

7 Dereism thinking
تفکر کاذب(درروانشناسی)
١٣٩٨/١٢/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 cripple
• It is wrong to make fun of a cripple.
• خندیدن به یک فلج(چلاق) یک کار اشتباه است
١٣٩٩/٠١/٣٠
|