برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد امیری

from kerman
17 yrs old
and fuck evryone😎

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 auto feint = تظاهر خودکار که در بازیِ pes کاربرد داره ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

2 پر رو 🤐 ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

3 im so fucking lonely = من خیلی تنهام ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

4 ?can be ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

5 what the fuck is going here?
چه غلطی میکردین اینجا؟!!
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

6 My bro ١٣٩٨/٠٢/١٠
|